Gospodarka komunalna

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR XVI/87/04
RADY GMINY W BIAŁOWIEŻY
z dnia 9 sierpnia 2004r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591: z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 96, poz. 956 z 2004 r.) oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2002 r. Nr 26 poz. 257) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożone przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku :
1) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 1,40 zł netto za 1 m3 ,
2) Opłata stała od wodomierza (lub podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych) w wysokości 1,14 zł netto miesięcznie,
3) Zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 1,97 zł netto za 1 m3 .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/55/03 Rady Gminy w Białowieży z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Antczak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2006 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1885
01 sierpnia 2006 13:43 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany