Aktualności (2015)

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 17 września 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1 (w Galerii).

Plan posiedzenia 1. Ochotnicza Straż Pożarna – działalność i funkcjonowanie OSP, w tym: - stan osobowy; - wyposażenie techniczne; - zabezpieczenie finansowe; - przystosowanie wodociągu gminnego do celów ppoż. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 3. Analiza materiałów sesyjnych. 4. Sprawy różne. Przewodnicząca...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 11 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1

Plan posiedzenia 1. Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi. 2. Plan pracy komisji na II półrocze 2015. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Małgorzata Szpakowicz

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 21 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1

Plan posiedzenia 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białowieża z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 2. Informacja dotycząca ściągalności opłaty miejscowej. 3. Sprawy różne Przewodnicząca Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej /-/Małgorzata Szpakowicz

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża; Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża; Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 22 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1 (Galeria OBOK).

Porządek posiedzenia: 1. Podjęcie decyzji w sprawie Centrum Kultury Lokalnej ,,Stara szkoła” w Białowieży – po wysłuchaniu informacji p. Danuty Kuroń odnośnie podjętych działań. 2. Funkcjonowanie Galerii ,,Sarenka”. Analiza wniosku o udzielenie koncesji na sprzedaż i spożycie alkoholu. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 18 marca 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Zapoznanie się z nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz innymi funduszami, z których Gmina może pozyskać środki. Zasady ich finansowania. 2. Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury: - Białowieski Ośrodek Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 6 marca 2015 r. (piątek) o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stan ulic/dróg gminnych – wyjazd w teren. 2. Informacja Urzędu Gminy o zaplanowanych działaniach remontowych ulic/dróg gminnych w roku 2015. 3. Informacja Urzędu Gminy o możliwości pozyskania środków zewnętrznych na remonty ulic/dróg gminnych. 4. Sprawy różne. Przewodnicząca...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 12 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy Białowieża. 2. Odbiór odpadów stałych i opłaty z tym związane. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Małgorzata Szpakowicz

Zatrzymaj banner przewijany