Podatki i opłaty

Uchwała Nr II/21/02 Rady Gminy Białowieża z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatku leśnego.

UCHWAŁA NR II /21/02
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 9 grudnia 2002r.


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatku leśnegoNa podstawie art.6, ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) oraz art. 18, ust.2, pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz.1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Ustala się wzór druku deklaracji na podatek leśny sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Podatnicy wymienieni w art. 6, ust.5 i ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym składają deklarację na podatek leśny sporządzony na formularzu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Antczak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2003 16:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1026
28 czerwca 2003 12:37 (Administrator) - Dodano kontakt
28 czerwca 2003 12:37 (Administrator) - Dodano kontakt
28 czerwca 2003 12:36 (Administrator) - Dodano kontakt
Zatrzymaj banner przewijany