Podatki i opłaty

Uchwała Nr II/12/02 Rady Gminy Białowieża z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej.

UCHWAŁA NR II/12/02
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 9 grudnia 2002r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej.


Na podstawie art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:


§ 1

Opłata administracyjna za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, Wójta Gminy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej, wynosi za:


1. sporządzenie lub odwołanie testamentu allograficznego w
siedzibie Urzędu Gminy na podstawie art. 951 § 1 Kodeksu Cywilnego 100,00 zł
2. sporządzenie lub odwołanie testamentu allograficznego
poza siedzibą Urzędu Gminy na podstawie art.951 § 1 Kodeksu Cywilnego 100,00 zł
3. za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego 50,00 zł


§ 2

Opłata administracyjna płatna jest gotówką do kasy Urzędu Gminy przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.


§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIV/170/01 Rady Gminy w Białowieży z dnia 23 listopada 2001r. w sprawie opłaty administracyjnej. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 59 poz. 1071)

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Antczak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2003 16:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 844
29 czerwca 2005 08:41 (Administrator) - Dodano załącznik
10 lutego 2005 22:40 (Administrator) - Dodano załącznik
10 lutego 2005 22:39 (Administrator) - Zmieniono dokument
Zatrzymaj banner przewijany