Podatki i opłaty

Uchwała Nr II/14/02 Rady Gminy Białowieża z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych..

UCHWAŁA NR II/14/02
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 9 grudnia 2002r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1/ od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a/ od 3,5 ton do 5,5 ton włącz. 600,00 zł
b/ pow. 5,5 ton do 9 ton włącz. 1000,00 zł
c/ pow. 9 ton do pon. 12 ton 1200,00 zł

2/ od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2
2200,00 zł
3/ od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3
a/ od 3,5 ton do 5, 5 ton włącznie 1300,00 zł
b/ pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie 1350,00 zł
c/ pow. 9 ton do pon. 12 ton 1400,00 zł
4/ od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym, mowa w art. 8 pkt. 4
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a/ do 36 ton włącznie 1700,00 zł
b/ powyżej 36 ton 2250,00 zł
5/ od przyczepy lub naczepy o których mowa w art. 8 pkt 5
1150,00 zł
6/ od przyczepy lub naczepy o których mowa w art. 8 pkt.6 w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a/ do 36 ton włącznie 1300,00 zł
b/ pow. 36 ton 1700,00 zł
7/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niż 30 miejsc 1300,00 zł
b/ równej lub wyż. niż 30 miejsc 1700,00 zł


§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXIV/173/2001r. Rady Gminy w Białowieży z dnia 23 listopada 2001r w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 59, poz. 1074).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Antczak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2003 16:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 836
07 lipca 2006 14:01 (Administrator) - Dodano załącznik
19 czerwca 2006 14:27 (Administrator) - Dodano załącznik
01 sierpnia 2005 09:51 (Administrator) - Dodano załącznik
Zatrzymaj banner przewijany