Podatki i opłaty

Uchwała Nr II/10/02 Rady Gminy Białowieża z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokościstawek podatku od posiadania psów.

UCHWAŁA NR II/10/02
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 9 grudnia 2002r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

Na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.Nr.9 poz.84,Nr.200 poz.1683 ), oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) uchwala się co następuje:

§ 1

Stawka podatku od posiadania każdego psa. 35,00 zł

§ 2

1. Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające jego powstanie i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3

1. Pobór podatku od posiadania psów prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów poszczególnych sołectw i Elżbietę Leszczyńską pracownika Urzędu Gminy.
2. Za pobór podatku od posiadania psów przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych kwot.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIV/171/01 Rady Gminy w Białowieży z dnia 23 listopada 2001r. w sprawie podatku od posiadania psa. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 59, poz. 1072).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Antczak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2003 16:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 960
20 lipca 2007 13:11 (Administrator) - Dodano załącznik
18 sierpnia 2006 14:52 (Administrator) - Zmieniono dokument
18 sierpnia 2006 14:52 (Administrator) - Zmieniono dokument
Zatrzymaj banner przewijany