Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwała Nr X/72/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża

UCHWAŁA NR X/72/03
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 10 grudnia 2003r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża.
Na podstawie art. 14 ust 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 10 maja 2003r.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu ustalenia przeznaczenia terenów w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów zagospodarowania i zabudowy przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża.
§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik grficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
§ 3. W zakresie ustalonym niniejsza uchwałą traci moc uchwała Nr XXIII /163/ 01 Rady Gminy Białowieża z dnia 12.10.2001r. (Dz. U. z 1999r. Nr 13 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 1111 poz. 1279 z 2000r. , Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 157, Nr 120 poz. 1258, z 2001r. Nr 14 poz. 124).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Antczak

Załącznik Nr 1


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2003 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1738
24 grudnia 2003 12:09 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany