Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwała Nr XV/84/04 Rady Gminy Białowieża z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego międzynarodowego przejścia granicznego w Białowieży.

UCHWAŁA NR XV/84/04
RADY GMINY BIAŁOWIEZA
z dnia 28 czerwca 2004r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego międzynarodowego przejścia granicznego w Białowieży
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41) oraz art. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 153, poz.127) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru międzynarodowego przejścia granicznego w Białowieży w granicach określonych na podkładzie geodezyjnym w skali 1: 1000. Załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały określa teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego.
§ 2. Zakres ustaleń planu powinien obejmować wymogi określone w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3. Z uchwały Nr X/72/03 Rady Gminy Białowieża z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża wyłącza się obszar objęty niniejszą uchwałą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Antczak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2004 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1645
03 sierpnia 2004 11:40 (Administrator) - Dodano załącznik
03 sierpnia 2004 11:34 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany