Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zwołania VI Sesji Rady Gminy

Postanawiam

1. Zwołać VI Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 13.00 dnia 30 marca 2015 r.
2. Ustalić miejsce obrad w Remizie OSP ul. Sportowa 12.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie decyzji w sprawie funkcjonowania budynku starej części szkoły (remont lub rozbiórka).
4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Białowieża.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.
6. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego o pracy międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pracy międzysesyjnej.
9. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji pracy międzysesyjnej.
10. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości przyległej do działki 889/1 o powierzchni około 67,2m2 wydzielonej z działki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Białowieskiego Ośrodka Kultury za 2014r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w WPF Gminy Białowieża na lata 2015-2036.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Białowieża na rok 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Białowieża w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Białowieska”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Białowieża na lata 2015 – 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Białowieża na lata 2015 – 2023.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.”
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Białowieża.
22. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Zamojski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23-03-2015
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Zamojski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2015 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1431
23 marca 2015 13:52 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie230315.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2015 13:51 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany