Aktualności - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża

Białowieża, 28.06.2007r. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zwołania VIII Sesji Rady Gminy.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;...

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża.

Białowieża, dnia 2007-06-12 Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2007 r. o godz. 14.00 w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. 1. Podsumowanie roku szkolnego w placówkach oświatowo-wychowawczych. 2....

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zwołania VII Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz....

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża.

Białowieża, dnia 2007-05-18 ZAWIADOMIENIE Zawiadamia się, że dnia 25 maja 2007 r. o godz. 1400 w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża. Temat posiedzenia: 1.Zapoznanie się członków Komisji z protokołami z przeprowadzonych do tej pory zewnętrznych kontroli...

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża

Białowieża, dnia 2007-05-16 ZAWIADOMIENIE Zawiadamia się, że dnia 23 maja 2007 r. o godz. 14.oo w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża 1.Kontrola utrzymania miejsc publicznych oraz Miejsc Pamięci...

Zwołanie VI Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz....

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża

Białowieża, dnia 2007-04-27 Pan /Pani …………………………………. …………………………………. ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony...

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 27 kwietnia 2007 rokuo numerach i granicach obwodów głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 27 kwietnia 2007 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa zarządzonego na dzień 20 maja 2007 roku Na podstawie art. 32 ustawy...

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 27 kwietnia 2007 roku

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 27 kwietnia 2007 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów przedterminowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia...

Zatrzymaj banner przewijany