Aktualności - archiwum

ObwieszczenieOBWIESZCZENIE

Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania II Sesji Rady Gminy Białowieża.

P O S T A N O W I E N I E
Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie zwołania II Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441)

p o s t a n a w i a m

1. Zwołać II Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 22 grudnia 2006r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1200.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:


1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje, zapytania, wnioski.
5.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.
6.Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej.
8.Wybór składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9.Ustalenie składów osobowych komisji stałych Rady Gminy.
10.Ustalenie diet za prace w organach Rady Gminy.
11.Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych gminy.
13.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
14.Sprawy różne.
15.Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gwaj

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1658
05 marca 2008 00:29 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany