Uchwały Rady - archiwum

Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża na I półrocze 2003 roku.

UCHWAŁA NR VI/41/03
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 30 kwietnia 2003r.
w sprawie uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża na I półrocze 2003 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 20, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz § 16 Statutu Gminy Białowieża (Dz.Urz.W.B Nr 40 poz. 151 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża na I półrocze 2003 roku stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/26/02 Rady Gminy Białowieża z dnia 9 grudnia 2002r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) zasadność zlecania przygotowywania obsługi imprez pomocowych podmiotom prywatnym oraz trybu udzielania zamówień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Antczak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2003 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 584
22 maja 2003 09:57 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany