Uchwały Rady - archiwum

Uchwała Nr VI/38/03 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r.

UCHWAŁA NR VI/38/03
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 30 kwietnia 2003r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 postanawia się, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok stanowiące załącznik Nr 1 i 2.
§ 2. Niniejszą uchwałę przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Antczak


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2003 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 690
01 lipca 2003 15:18 (Administrator) - Dodano stanowisko
01 lipca 2003 15:17 (Administrator) - Dodano kontakt
22 maja 2003 09:50 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany