Uchwały Rady - archiwum

Uchwała Nr VI/40/03 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychna terenie gminy Białowieża.

UCHWAŁA NR VI/40/03
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 30 kwietnia 2003r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Białowieża.
Na podstawie art.12 ust 1,2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167 poz.1372) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie gminy Białowieża liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:
1) w miejscu sprzedaży - 15
2) poza miejscem sprzedaży - 15
§ 2. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50m od szkół, przedszkola, placówek opiekuńczych, budynków kultu religijnego, stadionów sportowych.
2. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 100m od szkół, przedszkola, placówek opiekuńczych, budynków kultu religijnego, stadionów sportowych.
3. Odległość, o której mowa w ust. 1 i 2 ustala się w najkrótszej linii prostej pomiędzy zewnętrznymi ścianami budynków, budynków i obiektów, budynków i granic nieruchomości na których znajdują się stadiony sportowe z uwzględnieniem przeszkód występujących w terenie.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/112/93 Rady Gminy w Białowieży z dnia 13 sierpnia 1993roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zmieniona uchwałą Nr XIX/143/01 Rady Gminy w Białowieży z dnia 27 kwietnia 2001roku i uchwałą Nr XXII/162/01 Rady Gminy w Białowieży z dnia 31 sierpnia 2001 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Antczak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2003 09:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 767
22 maja 2003 09:55 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany