Protokoły - archiwum

Protokół Nr XXX/06 z obrad XXX/06 Sesji Rady Gminy Białowieża odbytej dnia 31 stycznia 2006rP R O T O K Ó Ł Nr XXX/06
z obrad XXX Sesji Rady Gminy Białowieża
odbytej dnia 31 stycznia 2006r.


Stan Rady - 15 radnych
Obecnych – 13 radnych

Obecni:
1. Antczak Andrzej
2. Buszko Sergiusz
3. Dackiewicz Aleksy
4. Dowbysz Jerzy
5. Kalinowski Piotr
6. Laprus Elżbieta
7. Ptaszyńska Walentyna
8. Sawicki Jarosław
9. Superson Mirosław
10. Szpakowicz Maria
11. Szpakowicz Roman
12. Tkaczenko Jerzy Andrzej
13. Wołkowycki Włodzimierz

Nieobecni usprawiedliwieni:
1. Kostka Wiktor Adam – wyjazd służbowy,
2. Skiepko Anna – choroba.

Goście zaproszeni:
1. Bajko Anna – Wójt Gminy
2. Bajko Ala – Skarbnik Gminy,
3. Sawicka Iwona – Kierownik GOPS
4. Dawidziuk Jerzy – Straż Graniczna w Białowieży,
5. Kazimieruk Michał – Posterunek Policji w Białowieży,
6. Dackiewicz Janusz – Sołtys wsi Stoczek,
7. Siemieniuk Andrzej – Sołtys wsi Zastawa,
8. Gwaj Roman – Sołtys wsi Grudki,
9. Smela Janina – Sołtys wsi Czerlonka,
10. Komarewska Alina – Sołtys wsi Budy,
11. Krasowska Iwona – Sołtys wsi Pogorzelce,
12. Russko Lech – Sołtys wsi Podolany.

Obrady odbywają się w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. Rozpoczęcie obrad – godz. 1400. Obrady nagrywane są na taśmę magnetofonową.
Obrady XXX Sesji Rady Gminy w Białowieży otworzył i im przewodniczył Pan Andrzej Antczak – Przewodniczący Rady Gminy wypowiadając następujące słowa: “Otwieram XXX Sesję Rady Gminy Białowieża”.
Przewodniczący Rady powitał Radnych, Panią Annę Bajko – Wójta Gminy, zaproszonych gości i zgromadzoną publiczność. Następnie poprosił wszystkich o powstanie z miejsc i uczczenie minutą ciszy ofiar tragedii w Chorzowie - Katowicach (zawalenie się dachu hali wystawowej i tragedia wielu, wielu osób).
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w dzisiejszej Sesji Rady Gminy uczestniczy 13 radnych, w związku z czym, obrady są prawomocne.
Następnie przedstawił proponowany w zaproszeniach porządek posiedzenia.
Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
Kto jest za przyjęciem porządku obrad?
Za przyjęciem – 11 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 11 radnych.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacja uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady oraz przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w związku z remontem Zespołu Szkół.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Stowarzyszenia Budy Puszczańskie nieruchomości położonej w Budach na świetlicę.
11. Informacja nt. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża, dyskusja nad wnioskami złożonymi w oparciu o Art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady przypomniał, iż na sali znajduje się wyłożony protokół z XXIX Sesji Rady Gminy.
W związku z tym, iż uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:

Kto jest za przyjęciem protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy?
Za przyjęciem – 10 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 1 radny
W czasie głosowania na sali było obecnych 11 radnych.
Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy zostały przyjęty.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nie złożono interpelacji. Złożono następujące zapytania
Radny Włodzimierz Wołkowycki powiedział, że materiały, które otrzymaliśmy na dzisiejszą sesję Rady Gminy nie są właściwie przygotowane. Statut Gminy nakazuje, aby projekty uchwał przedkładać z odpowiednim uzasadnieniem i podpisem radcy prawnego to należy je w takiej formie przedkładać radzie do dalszej pracy i konsultacji z wyborcami. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. dotyczący 150 tys. zł – sanitacja wsi jest niezrozumiały. Ten dział i rozdział w budżecie gminy na rok 2006 przewiduje 270 tys. zł. na dwa zadania tj. na Grudki i na kanalizację wsi puszczańskich na wykonanie dokumentacji. W projekcie uchwały należy jednoznacznie określić, czy chodzi o zabranie środków z kanalizacji wsi puszczańskich w kwocie 150 tys. zł, czy 120 tys. zł z zadania dotyczącego Grudek i 30 tys. zł z kanalizacji wsi puszczańskich. Materiały obarczone takim błędem nie powinny być dopuszczone pod obrady Rady Gminy.
Następna sprawa to - projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz Stowarzyszenia Budy Puszczańskie nieruchomości położonej w Budach na świetlicę w materiałach nie został przekazany a rozdany na dzisiejszej sesji. Jak można więc przeprowadzić konsultację z wyborcami?
Kolejne zapytanie dotyczy Głosu Białowieży. W Głosie Białowieży powinny być zamieszczane relacje z sesji Rady Gminy. Nie każdy radny ma predyspozycje do pisania do gazety. Powinien to wykonać wydający gazetę a relacja z sesji powinna być napisana w sposób obiektywny.
Przewodniczący Rady zapytał, na jakim etapie znajduje się przygotowanie projektu dróg, których wykonanie może być sfinansowane ze środków wojewódzkich, na scalanej wspólnocie Zastawa- Krzyże. Następne pytanie dotyczyło sposobu rozwiązania szkód, jakie poniósł jeden z mieszkańców w związku z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Waszkiewicza.


Ad. 5.
Pani Wójt poinformowała, że w chwili obecnej nie może przedstawić realizacji uchwał podatkowych, ponieważ jesteśmy w tej chwili na etapie zbierania deklaracji i naliczania podatków. Wyjaśniła również, że w związku ze zmianą ordynacji podatkowej sołtysi nie mogą roznosić nakazów podatkowych. Mogą to robić pracownicy Urzędu Gminy lub należy wysyłać nakazy za pośrednictwem poczty. Koszt wysłania przez pocztę jednego nakazu to 5,40 zł. Jest to koszt ogromny i w związku z tym nakazy będą roznoszone przez naszych pracowników. Wysyłane będą tylko nakazy podatnikom zamieszkałym poza Białowieżą.
W okresie międzysesyjnym najwięcej czasu poświęcano oprócz spraw podatkowych sprawom związanym z planem zagospodarowania przestrzennego (rozpatrzenie wniosków).
Kolejna sprawa to sprawa dotycząca remontu szkoły. Remont prowadzi firma FMB. Jest to robione zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy o zamówieniach publicznych tj. ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia. Pożaru szkoły nie mogliśmy przewidzieć, aczkolwiek Prezes Zamówień Publicznych o zastosowanych procedurach został powiadomiony pisemnie. Po Prezesa Zamówień Publicznych został przesłany też kosztorys i dokumentacja techniczne. Dokumentacja szkoły uległa spaleniu. Należało więc przygotować nową (wszystkie obmiary i obliczenia). Koszt remontu na dzień dzisiejszy to 900 tys. zł. Nie jest jednak wiadomym, czy będzie to tylko taki koszt, ponieważ jeszcze nie mamy z prokuratury i policji potwierdzenia przyczyny pożaru. Jeśli będzie to instalacja elektryczna, to koszty się zwiększą, ponieważ trzeba będzie wymienić instalację w piwnicach i lokalach mieszkalnych. Prace remontowe przebiegają bardzo sprawnie. Wykonywana jest instalacja elektryczna, wymiana tynków, wymiana instalacji wodno-ściekowej, wymiana podłóg, remont sufitów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Remont wykonywany jest sprawnie, solidnie i uczciwie. Natomiast spalona część drewnianą należy rozebrać. Nie możemy przystąpić do rozbiórki, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji konserwatora zabytków o zmianie układu przestrzennego. Państwowa Straż Pożarna obiecała przysłać strażaków do rozbiórki tego budynku. W miesiącu lutym do użytku będzie oddane piętro i klatki schodowe. Jednak należy jeszcze dokonać badania środowiskowe przez sanepid. Takie badania można przeprowadzić po pewnym czasie od zakończenia remontu. Staraliśmy się pozyskać też środki na remont szkoły. Od Marszałka Województwa otrzymaliśmy 100 tys. zł. Ponadto na remont szkoły wpłynęło 31 tys. zł. W sprawie środków na remont były prowadzone rozmowy z MSWiA oraz Ministrem Nauki (MEN) w czasie Kongresu Gmin Wiejskich. Minister nie określił, jaka to będzie kwota, jednak zobowiązał się do pomocy finansowej.
Ponadto w okresie, międzysesyjnym uczestniczyła w pracach Komitetu ds. Odbudowy Szkoły, Kongresie Gmin Wiejskich, spotkaniach w posłami, uroczystości setnych urodzin naszej mieszkanki, Pani Nadziei Rusko.
Radny Włodzimierz Wołkowycki stwierdził, że Pani Wójt nie przedstawia informacji, czy są prowadzone jakieś działania w celu pozyskiwania środków finansowych na infrastrukturę gminną w szczególności ze środków europejskich.
Zapytał też czy koszty remontu szkoły zostały zweryfikowane przez kogoś z zewnątrz.
Przewodniczący Rady zapytał, jakie są plany dotyczące części drewnianej szkoły.
Radny Roman Szpakowicz poinformował, iż można składać wnioski do fundacji o różnego rodzaju dofinansowania. Fundacja Norweska może do 75% dofinansować np. termomodernizację szkoły a sale komputerowe nawet w 100%.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż uczestniczy we wszystkich pracach dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych, szczególnie w pracach dotyczących Leader +. Natomiast w sprawie fundacji Norweskiej oczekiwania na rozpatrzenie wniosków i uzyskanie jakichś środków to minimum dwa lata. W przypadku wykonywania kanalizacji będziemy składali wnioski w celu uzyskania środków zewnętrznych.
Pani Wójt wyjaśniła, iż rozbiórka drewnianej części szkoły będzie możliwa po otrzymaniu decyzji konserwatora zabytków. Pilniejsza jest sprawa remontu części murowanej. Na odbudowę starej szkoły będziemy pozyskiwać środki w następnym etapie. Kosztorys remontu został sporządzony przez fachowców.

Ad. 6.
Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym złożył Przewodniczący Rady. Sprawozdanie ze swojej pracy złożyli również przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy.
Radna Elżbieta Laprus – Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych Porządku Publicznego poinformowała szczegółowo o pracy wymienionej komisji. Komisja wypracowała następujące wnioski:
1. Komisja rekomenduje Radzie Gminy przyjęcie wniosku o ponowne wystąpienie o zmianę kategorii utrzymania zimowego drogi powiatowej i wojewódzkiej na wyższą.
2. Komisja wnioskuje o wykonanie dużej mapy naszej Gminy i umieszczenie jej na ścianie w sali obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno oba wnioski.
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie (za przyjęciem było 13 radnych).

W dalszej części Radna Elżbieta Laprus poinformowała o pracach Społecznego Komitetu ds. Pomocy Szkole. Komitet zebrał 7.700,13 zł. Są to środki zebrane w Białowieży i w Hajnówce. Są to zbiórki do puszek zbierane w czasie bali sylwestrowych jak też w czasie spektaklu Bożonarodzeniowego przygotowanego przez uczniów Technikum Leśnego. Radna Elżbieta Laprus wyraziła swoje podziękowanie wszystkim członkom Społecznego Komitetu, którzy przyczynili się do tej zbiórki oraz Straży Granicznej za szczególną pomoc w dowożeniu członków Komitetu z miejsca zbiórek bez pobierania opłat za transport.
Następnie, po rozmowie z dyrektorem Zespołu Szkół, Społeczny Komitet wnioskuje o przekazanie tych środków na umeblowanie sal lekcyjnych w klasach I-III.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że Społeczny Komitet powinien założyć swoje konto i tam przekazać pieniądze. Gmina założyła konto pomocy szkole i zebrane pieniądze przez komitet tam wpłynęły. Obecnie, aby wydatkować te pieniądz na jakiś cel powinien być wniosek Rady Gminy w tej sprawie.
Przewodniczący Rady zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (za przyjęciem było 13 radnych)

Radny Jarosław Sawicki poinformował, że szczególne uznanie należy się Radnej Elżbiecie Laprus. To właśnie Pani Ela w największym stopniu przyczyniła się do przeprowadzenia tej zbiórki i to jej należą się największe słowa uznania.
Radni pracę Pani Elżbiety Laprus nagrodzili brawami.


Ad.7.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Tkaczenko poinformował, iż w okresie międzysesyjnym Komisja dokonywała kontroli, jednak protokół jeszcze nie został sporządzony. Komisja podsumowała też swoja pracę w minionym roku i przedstawiła wnioski. Są to następujące wnioski:
1. Komisja Rewizyjna wnioskuje rozważenie ograniczenia zakupu słodyczy na kolejne posiedzenia sesji i komisji.
2. Rozważyć zawarcie umowy ryczałtowej z Pocztą na obsługę korespondencji wysyłanej z Urzędu Gminy.
3. Ograniczyć zakup wydawnictw i czasopism dla celów szkoleniowych pracowników szczególnie w zakresie, w jakim można to uzyskać w Lex-ie.
4. Wnioskuje się zainstalowanie urządzenia, które umożliwiałoby identyfikację rozmów telefonicznych przez każdego pracownika Urzędu Gminy. Żądać rozliczenia rozmów zwrotu za rozmowy prywatne.
5. Dla robót, które planuje się wykonać sposobem gospodarczym opracować kalkulację materiałową. Zużycie materiałów potwierdzić winien właściwy pracownik Urzędu Gminy z podaniem nazwiska i imienia.
6. Rozważyć obniżenie kosztów obsługi prawnej lub też rozszerzyć zakres usługi.
7. Ilość zinwentaryzowanego eternitu na terenie Gminy Białowieża jest zaniżona. Należy umożliwić mieszkańcom Gminy składowanie eternitu na wydzielonym terenie w celu przejęcia kontroli nad materiałami posiadającymi azbest.
8. Urząd Gminy powinien prowadzić nadzór przy wdrażaniu systemu „Wyposażanie w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 100% mieszkańców”.
9. Komisja proponuje realizować terminarz zadań wyznaczonych w harmonogramie realizacji przedsięwzięć Planu Gospodarki Odpadami.

Z protokołem kontroli oraz wnioskami nie została zapoznana po raz kolejny Pani Wójt Gminy. W związku z tym, iż wnioski zawarte w poprzednim protokole nie zostały przedstawione jednostce kontrolowanej Pani Wójt przedstawiła swoje stanowisko w powyższej sprawie (w załączeniu).
Przewodniczący Rady stwierdził, iż pierwszy wniosek Komisji Rewizyjnej jest realizowany, w związku z tym nie zachodzi konieczność poddawania go pod głosowanie. Informacja przedstawiona przez Panią Wójt dotyczy wniosków nr 7, 8 i 9 w związku z tym również te wnioski nie zostały poddane pod głosowanie.

Przewodniczący Rady pozostałe wnioski poddał kolejno pod głosowanie.
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie (za przyjęciem było 13 radnych).


Ad. 8.
Zmiany w budżecie Gminy na rok 2006 omówiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, iż Wysokiej Radzie zostały przedstawione trzy uchwały dotyczące spraw finansowych tj. w sprawie zmian w budżecie gminy, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym. Na projektach tych uchwał brak jest pieczątki radcy prawnego, ponieważ były one konsultowane bezpośrednio z Regionalną Izbą Obrachunkową. W uchwale dot. zmian w budżecie gminy na wydatki należy przyjąć kwotę dotyczącą remontu szkoły tj. 881 782 zł. Aby pokryć ten wydatek należy znaleźć źródło dochodu. Taki projekt uchwały został przedstawiony wszystkim radnym oraz omówiony na komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej.
Pani Wójt wyjaśniła, dlaczego proponuje zdjąć zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji na kanalizację wsi puszczańskich. W przypadku pozostawienia tych zadań do realizacji należy zaciągnąć większy kredyt, jeżeli zezwoli nam na to RIO.
Radny Jerzy Tkaczenko stwierdził, że należy wybrać drugą opcje i zaciągnąć większy kredyt.
Radny Mirosław Superson – Przewodniczący Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej poinformował, iż komisja wnioskuje o pozostawienie kwoty 150 tys. zł na wykonanie dokumentacji na kanalizacje wsi puszczańskich. Jest to zadanie bardzo ważne i nie można z niego rezygnować.
Pan Krzysztof Petruk po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy powiedział, iż można zmniejszy budżet szkoły o 50 tys. zł w wydatkach na ogrzewanie szkoły (zakup oleju opałowego).
Radny Piotr Kalinowski, Pani Elżbieta Poleszuk – mieszkanka wsi Teremiski oraz Pani Alina Komarewska – sołtys wsi Budy stwierdzili, iż można dokonać oszczędności poprzez wyłączanie oświetlenia we wsiach puszczańskich po godzinie 23. Całonocne oświetlenie w tych miejscowościach jest niepotrzebne.
Radni Elżbieta Laprus, Jerzy Dowbysz i Jerzy Tkaczenko wnioskują o pozostawienie całonocnego oświetlenia we wsiach puszczańskich.
W związku z powyższym Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uwzględniający przedstawione propozycje.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006?

Za przyjęciem – 13 radnych (jednogłośnie)

Uchwała Nr XXX/153/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w związku z remontem Zespołu Szkół omówiła Pani Skarbnik Gminy. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 300 tys. zł?
Za przyjęciem – 13 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr XXX/154/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 500 tys. zł?
Za przyjęciem – 13 radnych (jednogłośnie)
Uchwała Nr XXX/155/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w roku 2006 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Stowarzyszenia Budy Puszczańskie nieruchomości położonej w Budach na świetlicę.
Pani Wójt przypomniała, iż jakiś czas temu na sesji Rady Gminy została podjęta uchwała w sprawie przekazania świetlicy w Budach mieszkańcom. Aby można było przekazać na Stowarzyszenie. Mieszkańcy Bud założyli takie stowarzyszenie, zarejestrowali w sądzie i przekazali taki dokument do Urzędu Gminy. Dlatego też została przygotowana uchwała w sprawie przekazania dla stowarzyszenia. W uchwale wskazany został cel publiczny. W przypadku braku tego można byłoby przekazać odpłatnie lub w użytkowanie wieczyste. W tym przypadku, co roku należy pokrywać koszt użytkowania wieczystego.
Radny Włodzimierz Wołkowycki stwierdził, że w zaproszeniach na sesję punkt ten dotyczy przekazania nieruchomości na świetlicę. Natomiast w projekcie uchwały jest to obiekt kultu religijnego. Druga sprawa to, czy to stowarzyszenie reprezentuje wszystkich mieszkańców czy nie wszystkich sołectwa. Źle by się stało, gdyby stowarzyszenie reprezentowało tylko część mieszkańców i miało prawa właściciela do tej nieruchomości. Trzecia sprawa to, czy przekazując nieodpłatnie nie będą musiały płacić podatku od darowizn. I następna sprawa – brak podpisu radcy prawnego.
Pani Wójt wyjaśniła, iż nieruchomość ta ma być przekazana nie pod świetlicę.
Przewodniczący Rady powiedział, iż na Konwencie seniorów była mowa o przekazaniu na świetlicę. Nie wspomniano o celach przedstawionych w projekcie uchwały. Projekt uchwały został przekazany radnym w dniu dzisiejszym.
Pani Wójt wyjaśniła, że uchwała była konsultowana nie tylko z naszym radcą prawnym, a również z prawnikami w Urzędzie Wojewódzkim. Jest to sprawa bardzo trudna i złożona. Stowarzyszenie reprezentuje wszystkich mieszkańców. Po przekazaniu będzie przeprowadzony remont tego budynku. Ponadto, w związku z tym, iż tam zawsze jest lokal wyborczy każdorazowo budynek będzie udostępniany na różnego rodzaju wybory. Przed podpisaniem aktu notarialnego zostanie w tej sprawie zawarte porozumienie.
Radny Piotr Kalinowski wnioskuje o odłożenie tego tematu na następną sesję i zaproszenie stowarzyszenia w celu wyjaśnienia wszystkich spraw dotyczących tego tematu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie złożony wniosek.
Kto jest za odłożeniem tego tematu na następną sesję Rady Gminy?

Za wnioskiem – 13 radnych (jednogłośnie)

Ad. 11.
Informacja nt. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża, dyskusja nad wnioskami złożonymi w oparciu o Art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym.
Przewodniczący Rady poinformował, iż wnioski zostały przedstawione Przewodniczącym Komisji Rady Gminy oraz były przedstawione mapy dot. Tych wniosków.
Pani Wójt dodała, iż dalsze prace będą polegały na rozpatrzeniu konkretnych wniosków. Czy będą wszystkie uwzględnione na tym etapie nie możemy mówić. Każdy otrzyma odpowiedź na piśmie. Wniosków złożono 137. Zależy wszystkim, aby terenów budowlanych było jak najwięcej. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłaszania.
Rady Włodzimierz Wołkowycki powiedział, iż na podstawie wypowiedzi jednego z mieszkańców stwierdza, że nie wszystkie wnioski zostały uwzględnione. Na potwierdzenie tego odczytał pismo Pana Bazylego Skiepko i przekazał je na ręce Pani Wójt.

Ad. 12.
Odpowiedzi na zapytania.
W sprawie uchwał przedkładanych Radzie Gminy wyjaśnienień już wcześniej udzieliła Skarbnik Gminy. Pani Julita Tokajuk zapewniła radnych, że będą umieszczane informacje z sesji Rady Gminy na łamach Głosu Białowieży.
Pani Wójt wyjaśniła, na jakim etapie znajduje się przygotowanie projektu dróg, których wykonanie może być sfinansowane ze środków wojewódzkich, na scalanej wspólnocie Zastawa- Krzyże. Po podziale wspólnoty gruntowej złożyliśmy wniosek w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego zaznaczając, że uproszczona dokumentacja zostanie dołączona później. Jest ona już gotowa. Mieścimy się w terminie i dokumentacja ta zostanie dołączona do naszego wniosku.
Sprawa sposobu rozwiązania szkód, jakie poniósł jeden z mieszkańców w związku z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Waszkiewicza. Jest to sprawa dotycząca odległych lat, bo dotyczy roku 1997. Przeprowadzona została kanalizacja sanitarna przez działkę jednego mieszkańca, który to wyraził zgodę na to przedsięwzięcie. Spisana została stosowna umowa. Zgodnie z umowa powinno być wszystko załatwione. Wszystkie punkty umowy, które nie były dotrzymane zostały załatwione. Mieszkaniec ten obecnie żąda wyższej kwoty i dalej prowadzi korespondencje. Najlepszą sprawą byłoby skierowanie tej sprawy do sądu. Sprawa ta była też analizowana przez Komisję Rewizyjną.

Ad. 13.
Sprawy różnych Przewodniczący Rady poinformował, iż wpłynęła odpowiedź na nasze pismo w sprawie zwiększenia etatów policji w Białowieży (w załączeniu).
Ponadto w sprawach różnych dyskutowano na temat kontenerów na śmieci ustawionych w czerwonce, Grudkach, Parku Dyrekcyjnym i możliwości ich wywożenia oraz obciążania kosztami takiej usługi.

Ad. 14.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji. W związku w wyczerpaniem porządku obrad o zamknął XXX Sesję Rady Gminy Białowieża o godz. 1745 wypowiadając słowa „Zamykam XXX Sesję Rady Gminy Białowieża”.
Przewodniczący Rady
Andrzej Antczak
Protokołowała
Irena Kozak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2006 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1375
13 kwietnia 2006 14:52 (Administrator) - Dodano załącznik
13 kwietnia 2006 14:51 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany