Protokoły - archiwum

Protokół Nr XXIX/05 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Białowieża odbytej dnia 29 grudnia 2005rP R O T O K Ó Ł Nr XXIX/05
z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Białowieża
odbytej dnia 29 grudnia 2005 roku


Stan Rady - 15 radnych
Obecnych – 12 radnych

Obecni:
1. Antczak Andrzej
2. Dowbysz Jerzy
3. Kostka Wiktor Adam
4. Laprus Elżbieta
5. Ptaszyńska Walentyna
6. Sawicki Jarosław
7. Skiepko Anna
8. Superson Mirosław
9. Szpakowicz Maria
10. Szpakowicz Roman
11. Tkaczenko Jerzy Andrzej
12. Wołkowycki Włodzimierz

Nieobecni usprawiedliwieni:
1. Buszko Sergiusz
2. Dackiewicz Aleksy
3. Kalinowski Piotr


Goście zaproszeni:
1. Bajko Anna – Wójt Gminy
2. Bajko Ala – Skarbnik Gminy,
3. Czurak Anatol – Straż Graniczna w Białowieży,
4. Filipczuk Aniela – Dyrektor Przedszkola w Białowieży,
5. Łapińska Halina – Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, architekt,
6. Olchowska Maria – CUP Giżycko, architekt,
7. Lebiedzińska Łuksza Anna Maria – architekt,
8. Dackiewicz Janusz – Sołtys wsi Stoczek,
9. Siemieniuk Andrzej – Sołtys wsi Zastawa,
10. Gwaj Roman – Sołtys wsi Grudki,
11. Janina Smela – Sołtys wsi Czerlonka,
12. Komarewska Alina – Sołtys wsi Budy,
13. Krasowska Iwona – Sołtys wsi Pogorzelce,

Obrady odbywają się w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. Rozpoczęcie obrad – godz. 1300. Obrady nagrywane są na taśmę magnetofonową.
Obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Białowieży otworzył i im przewodniczył Pan Andrzej Antczak – Przewodniczący Rady Gminy wypowiadając następujące słowa: “Otwieram XXIX Sesję Rady Gminy Białowieża”.
Przewodniczący Rady powitał Radnych, Panią Annę Bajko – Wójta Gminy, zaproszonych gości i zgromadzoną publiczność. Następnie przekazał życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim radnym, które na jego ręce zostały przesłane z Nadleśnictwa Białowieża i Białowieskiego Parku Narodowego.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w dzisiejszej Sesji Rady Gminy uczestniczy 12 radnych, w związku z czym, obrady są prawomocne.
Następnie przedstawił proponowany w zaproszeniach porządek posiedzenia. Jednocześnie dodał, że Pani Wójt zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego sytuacji Zespołu Szkół po pożarze, który miał miejsce w nocy z 20 na 21 grudnia 2005r. Zaproponowano wprowadzenie tego punktu po punkcie 4.
Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Kto jest za przyjęciem przedstawionego wniosku?
Za przyjęciem – 11 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 11 radnych.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie cały porządek obrad.

Kto jest za przyjęciem całego porządku obrad?
Za przyjęciem – 11 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 11 radnych.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Sytuacja Zespołu Szkół po pożarze.
6. Informacja Wójta Gminy z realizacja uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady oraz przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
9. Zmiany w budżecie gminy na rok 2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2006.
11. Plan pracy Rady Gminy na rok 2006.
12. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2006.
13. Inwentaryzacja urbanistyczna gminy z diagnozą stanu istniejącego – część tekstowa i graficzna.
14. Uwarunkowania studium zagospodarowania przestrzennego gminy – część tekstowa i graficzna.
15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady przypomniał, iż na sali znajduje się wyłożony protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy.
W związku z tym, iż uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:

Kto jest za przyjęciem protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy?
Za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy zostały przyjęty.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nie złożono interpelacji.
Złożono następujące zapytania.
Radny Roman Szpakowicz zwrócił uwagę na konieczność właściwego odśnieżania ulic na terenie naszej gminy. Nie chodzi tu o drogi powiatowe lecz o nasze gminne.
Radna Anna Skierko zwróciła uwagę na oblodzone schody do Banku Spółdzielczego i do kina.
Przewodniczący Rady wnioskuje o wydłużenie oświetlenia ulic w Białowieży o pół godziny z rana tj do godz. 6.30.
Radny Włodzimierz Wołkowycki zapytał jak została załatwiona sprawa umorzenia odsetek od zadłużenia PKP w związku z chęcią przejęcia torowiska przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
Radny Jerzy Dowbysz wnioskuje, aby od następnej sesji była przygotowywana kawa i herbata na wszystkie sesje Rady Gminy a w okresie letnim również woda ze środków Rady Gminy.
Wszyscy radni poparli wniosek zgłoszony przez radnego Jerzego Dowbysza.


Ad. 5.
Pani Wójt przedstawiła sytuacje po pożarze szkoły. Powiedziała, iż wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tragedią, jak nas spotkała, a mianowicie w nocy z 20 na 21 grudnia 2005 roku wybuchł pożar w szkole. Przyczyny pożaru jeszcze nie są znane. W szkole uczyło się 240 dzieci. Spłonęło całkowicie drewniane skrzydło o kubaturze 320 m2 mimo natychmiastowego przyjazdu straży pożarnej (uczestniczyło w gaszeniu 14 jednostek straży). Prace gaśnicze trwały od godziny 030 do 1200 dnia następnego. Dwie jednostki zostały jeszcze o trzy dni dłużej pełniąc dyżur. Słusznie została podjęta taka decyzja, ponieważ w czasie następnej nocy należało jeszcze dogaszać pożar. W związku z tym, iż poddasze drewnianego skrzydła szkoły było zabezpieczone watą szklaną to ogień nie rozprzestrzenił się na teren całej szkoły. Została zniszczona część murowana szkoły o powierzchni użytkowej 2500 m2. Budynek murowany ucierpiał bardzo mocno. Kwalifikuje się on do kapitalnego remontu. Należy wymienić całkowicie instalacje elektryczną, dokonać wymianę tynków w salach lekcyjnych i mieszkaniach nauczycieli, wymiana podłóg, itp. Szacunkowy koszt remontu to 1 milion złotych. Całkowitemu zniszczeniu uległ księgozbiór szkolny liczący 16 000 voluminów jak też pracownie komputerowe liczące 30 komputerów. Nie została dotknięta pożarem tylko sala gimnastyczna z siłownia oraz stołówka i kuchnia.
Pojawił się problem ci dalej z nauczaniem. Trzeba czynić wszystko, aby w jak najszybszym tempie dokonać remontu jednego piętra gdzie znajduje się najwięcej izb lekcyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu w sytuacji klęsk żywiołowych dopuszczalne jest przesunięcie terminy ferii zimowych. zimowych tej sprawie decyzje wydaje Kurator Oświaty. Mamy taka zgodę i od 2 stycznia do 16 stycznia beż trwały ferie zimowe. Od 17 stycznia będą przygotowane pomieszczenia zastępcze i rozpocznie się nauka. Dyrektor BPN przekazał do dyspozycji jedną salę w Ośrodku Edukacji Przyrodnicze. Jedną salę udostępnia też Zakład Badania Ssaków. Dyrektor Domu Dziecka udostepnia dwie świetlice. Straż Graniczna udostępnia jedno pomieszczenie. Białowieski Ośrodek Kultury udostępnia dwa pomieszczenia. Do dyspozycji będzie też sala gimnastyczna i siłownia. W czasie ferii w Technikum Leśnym nauka zostanie przeniesiona do tego obiektu.
Mamy obietnicę, że w ciągu miesiąca zostanie przeprowadzony remont piętra i klatek schodowych.
Na nasze apele do mieszkańców Podlasia mamy bardzo sympatyczny oddźwięk, a mianowicie:
• Starostwo Powiatowe w Hajnówce przekazała kwotę 10.000 zł,
• Burmistrz Miasta Hajnówki przekazał kwotę 10.000 zł.
• Zakład Ceramiczny Lewkowo zobowiązał się do włączenia się w remont. Deklarują pomoc w postaci materiałów budowlanych.
• Straż Graniczna deklaruje pomoc pracowników przy pracach porządkowych.
• Jednostka Wojskowa deklaruje do pomocy po 10 osób dziennie przy pracach porządkowych (rozbiórka spalonego skrzydła).
• Parafia Prawosławna i Parafia Katolicka.
Wystąpiłam o kwotę 1 miliona złotych do MSWiA dotyczącą klęsk żywiołowych. Mamy w tej sprawie poparcie Wojewody.
Wystąpiliśmy też o dofinansowanie z budżetu roku 2006 do Marszałka Województwa Podlaskiego.
Przy pełnym zaangażowaniu wszystkich odbudujemy spaloną szkołę, by mogła w dalszym ciągu służyć nam wszystkim.
Przewodniczący Rady poinformował, iż odbyło się nieformalne spotkanie radnych po pożarze. W trakcie tego spotkania przyjęliśmy apel do radnych w sprawie pieniędzy, które zbieraliśmy a skarbnikiem był Radny Mirosław Superson. Apel o uzupełnienie składki i pieniądze te będą przekazane na konto odbudowy szkoły. Następny wniosek dotyczy przekazania przez radnych diet na konto odbudowy szkoły. Apeluje o rozważenie powyższych kwestii we własnych sumieniach przekazania środków finansowych na ten cel.
Radna Elżbieta Laprus – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego poinformowała, iż powstał Komitet na Rzecz Odbudowy Szkoły. Członkami założycielami są członkowie komisji. Przedstawiła jakie należy spełnić wymagania przy zakładaniu komitetu. Wszystkie dokumenty są do wglądu zainteresowanych. Przedstawiła szereg możliwości zbierania środków finansowych na odbudowe szkoły.

Ad. 6.
Pani Wójt Gminy złożyła informację z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał podatkowych. W załączeniu.
Poinformowała też o złożonych wnioskach o dofinansowanie na rok 2006.

Ad.7.
Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym złożył Przewodniczący Rady. Sprawozdanie ze swojej pracy złożyli również przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy. Główne tematy komisji to pożar szkoły. Ponadto wszystkie komisje przedłożyły plany pracy na rok 2006.

Ad. 8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Tkaczenko poinformował, iż w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła trzy spotkania. Następnie odczytał protokół z kontroli.
Z protokołem kontroli oraz wnioskami nie została zapoznana Pani Wójt będąca jednostka kontrolowaną.

Ad. 13 i 14.
Inwentaryzację urbanistyczną gminy z diagnozą stanu istniejącego – część tekstowa i graficzna oraz uwarunkowania studium zagospodarowania przestrzennego gminy – część tekstowa i graficzna zostały przedstawione przez Panią Halinę Łapińską architekta Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Poinformowała, iż wspólnie z innymi osobami opracowuje dla Białowieży dwa ogromne dokumenty planistyczne a mianowicie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Pierwszy dokument składa się z dwóch opracowań tj. studium uwarunkowań i kierunków. Takie opracowanie zostało wykonane w 1999 roku. Obecnie ustawodawca tak zapisał, że wszelkie planistyczne poczynania w terenie muszą być udokumentowane zmianą studium. Obecnie opracowanie będzie uaktualnione. Sporządzona zostanie diagnoza stanu istniejącego. Składa się z części tekstowej i graficznej. Do 6 stycznia 2006 roku można składać wszystkie wnioski dotyczące terenu gminy. Po 6 stycznia 2006r. będziemy wszelkie zmiany weryfikować i nanosić zmiany. Jesteśmy na początku drogi planistycznej. Informacja została przekazana do wszystkich instytucji. Obecnie użyta jest skala 1:10000. Docelowo będzie to skala 1:2000. Do tego celu wykonana jest inwentaryzacja urbanistyczna. Pokazana jest struktura użytkowania terenu. Do tego też jest część tekstowa. Została przekazana do wglądu zainteresowanym.
Przewodniczący Rady zapytał, czy przedstawione materiały zostaną w Urzędzie Gminy, ponieważ zachodzi konieczność naniesienia zmian.


Ad. 9.
Zmiany w budżecie gminy na rok 2005 omówiła Pani Skarbnik Gminy. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005?

Za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

Uchwała Nr XXIX/149/05 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 10.
Budżet gminy na rok 2006 omówiła Pani Skarbnik Gminy. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian. Regionalna Komisja Obrachunkowa nie wniosła uwag do budżetu. Komisja Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej wnosi o podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2006.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2006?

Za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

Uchwała Nr XXIX/150/05 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Jednocześnie radni wnioskowali o przekazywanie wszelkich dodatkowych środków finansowych w trakcie roku budżetowego
Przewodniczący Poddał pod głosowanie.
Kto jest za zgłoszonym wnioskiem?
Za wnioskiem – 12 radnych (jednogłośnie).

Ad. 11. .
Planu pracy Rady Gminy na 2006 rok.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie propozycji do planu pracy.
Radni zgłosili propozycji do planu pracy. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno wszystkie punkty planu pracy Rady Gminy na rok 2006.
Wszystkie punkty planu pracy zostały przyjęte 12 głosami (jednogłośnie) natomiast punkt 3 dotyczący gospodarki komunalnej został przyjęty 11 głosami.

Kto jest za przyjęciem uchwały w planu pracy Rady Gminy na rok 2006?

Za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

Uchwała Nr XXIX/151/05 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2006 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2006 rok został zaproponowany przez Komisję jak też przez poszczególnych radnych.
Wszystkie punkty planu pracy zostały przyjęte 12 głosami (jednogłośnie) natomiast punkt 6 dotyczący „Badanie aktualizacji wyceny składników mienia komunalnego gminy” został przyjęty 11 głosami.

Kto jest za przyjęciem uchwały w planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2006?

Za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

Uchwała Nr XXIX/152/05 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2006 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedz na interpelacje złożoną przez radnego Włodzimierza Wołkowyckiego. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. Odczytał również odpowiedzi na zapytania złożone przez innych radnych – w załączeniu.
Pani Wójt udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania.
• Sprawa wydłużenia oświetlenia – będzie wykonane. Czas oświetlenia zależy tylko od nas.
• Sprawa odśnieżania ulic. Na terenie naszej gminy mamy dużo dróg powiatowych. Są one odśnieżane w czwartym stopniu kolejności. Nie możemy czekać 48 godzin na ich odśnieżanie i odśnieżamy sami. Robimy z naszej strony co możemy aby ułatwić życie naszym mieszkańcom. Sprzęt mamy całkowicie wyeksploatowany.
• Odśnieżanie wejścia do Banku – to Bank powinien zadbać o odśnieżanie schodów do własnej instytucji.• Sprawa umorzenia odsetek od PKP – odbyło się spotkanie z PKP i wówczas oświadczono, iż PKP przekaże teren Starostwu za kwotę 16 mln. złotych. Stanowisko to skomplikowało się. W tej chwili trwa polemika pomiędzy SKO, PKP i nami. PKP twierdzi, iż linia kolejowa nie została zlikwidowana a tylko zawieszona i upominają się o zwrot podatku od nieruchomości. Odszukane zostały dokumenty, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że linia ta jest zlikwidowana.


Ad. 16.
Sprawy różnych Przewodniczący Rady poinformował, iż wpłynęło na jego ręce pismo Pana Gwaja, które to zostanie przekazane zgodnie z właściwością do Wójta Gminy.
Pan Cerekwicki zgłosił propozycję uruchomienia lokalnej rozgłośni radiowej w Gminie Białowieża.

Ad. 17.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji. Złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne. Następnie Pani Wójt podziękowała wszystkim za prace w mijającym 2005 roku i złożyła życzenia na Nowy 2006 rok. W związku w wyczerpaniem porządku obrad o zamknął XXIX Sesję Rady Gminy Białowieża o godz. 1836 wypowiadając słowa „Zamykam XXIX Sesję Rady Gminy Białowieża”.
Przewodniczący Rady
Andrzej Antczak
Protokołowała
Irena Kozak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2006 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1094
13 kwietnia 2006 14:43 (Administrator) - Dodano załącznik
13 kwietnia 2006 14:41 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany