Protokoły - archiwum

Protokół Nr XXXI/06 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Białowieża odbytej dnia 29 marca 2006rP R O T O K Ó Ł Nr XXXI/06
z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Białowieża
odbytej dnia 29 marca 2006r.


Stan Rady - 15 radnych
Obecnych – 15 radnych

Obecni:
1. Antczak Andrzej
2. Buszko Sergiusz
3. Dackiewicz Aleksy
4. Dowbysz Jerzy
5. Kalinowski Piotr
6. Kostka Wiktor Adam
7. Laprus Elżbieta
8. Ptaszyńska Walentyna
9. Sawicki Jarosław
10. Skiepko Anna
11. Superson Mirosław
12. Szpakowicz Maria
13. Szpakowicz Roman
14. Tkaczenko Jerzy Andrzej
15. Wołkowycki Włodzimierz

Goście zaproszeni:
1. Bajko Anna – Wójt Gminy
2. Bajko Ala – Skarbnik Gminy,
3. Trzeciak Joanna – Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW,
4. Łapińska Halina – Wydział Architektury Politechniki Białostockiej,
5. Lebiedzińska Łuksza Anna Maria – architekt,
6. Sawicka Iwona – Kierownik GOPS,
7. Buszko Anna – GOPS,
8. Filipczuk Aniela – Dyrektor Przedszkola,
9. Tokajuk Julita – Dyrektor BOK,
10. Karaś Małgorzata – Białowieski Park Narodowy,
11. Petruk Krzysztof – Dyrektor Zespołu Szkół,
12. Dackiewicz Janusz – Sołtys wsi Stoczek,
13. Siemieniuk Andrzej – Sołtys wsi Zastawa,
14. Gwaj Roman – Sołtys wsi Grudki,
15. Komarewska Alina – Sołtys wsi Budy,
16. Krasowska Iwona – Sołtys wsi Pogorzelce.

Obrady odbywają się w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. Rozpoczęcie obrad – godz. 1400. Obrady nagrywane są na taśmę magnetofonową.
Obrady XXXI Sesji Rady Gminy w Białowieży otworzył i im przewodniczył Pan Andrzej Antczak – Przewodniczący Rady Gminy wypowiadając następujące słowa: “Otwieram XXXI Sesję Rady Gminy Białowieża”.
Przewodniczący Rady powitał Radnych, Panią Annę Bajko – Wójta Gminy, zaproszonych gości i zgromadzoną publiczność.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w dzisiejszej Sesji Rady Gminy uczestniczy 15 radnych, w związku z czym, obrady są prawomocne.
Następnie przedstawił proponowany w zaproszeniach porządek posiedzenia.
Pani Wójt wnioskuje o ujecie w porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok”. Wnioskuje również o przesunięcie punktu 14 w związku z obecnością na dzisiejszej sesji mieszkańców wsi Budy, którzy to chcieliby wiedzieć jak została rozpatrzona sprawa przekazania na rzecz Stowarzyszenia Budy Puszczańskie nieruchomości położonej w tejże wsi zajętej pod świetlicę.
Przewodniczący Rady wnioskuje o wprowadzenie przed punktem „Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski” punktu „Przyjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie III Forum Samorządowego”. Wszyscy wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali tekst zaproszenia na III Forum Samorządowe.
Radny Aleksy Dackiewicz stwierdził, iż obecny punkt 10 jest nieprecyzyjny.
Przewodniczący Rady zaproponował nowe brzmienie tego punktu tj. „Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Białowieża, - w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Białowieża.”
Innych uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.
Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok?
za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 12 radnych


Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu w brzmieniu: „Przyjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie III Forum Samorządowego?
za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 12 radnych


Kto jest za modernizacją punktu 10, który otrzymałby brzmienie: „Podjęcie uchwał?
- w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Białowieża,
- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Białowieża.”
za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 12 radnych

Przewodniczący Rady zaproponował punkt 14 przesunąć po obecnym punkcie 9. Wniosek poddał pod głosowanie.
za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 12 radnych

Kto jest za wprowadzenie punktu dotyczącego zmian w budżecie po dotychczasowym punkcie?12.
za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 12 radnych

Kto jest za przyjęciem punktu dotyczącego stanowiska w sprawie III Forum Samorządowego po dotychczasowym punkcie 15
za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 12 radnych

Następnie poddał pod głosowanie cały porządek obrad z przegłosowanymi zmianami.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad?
za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 12 radnych

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacja uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady oraz przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
9. Prezentacja projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Stowarzyszenia Budy Puszczańskie nieruchomości położonej w Budach zajętej pod świetlicę.
11. Podjęcie uchwał:
• w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Białowieża,
• w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Białowieża.
12. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2005.
13. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
15. Promocja gminy – zadania wykonane i planowane; kalendarz imprez masowych, wydawnictwa własne gminy.
16. Sprawa pomnika Józefa Piłsudskiego w Parku Dyrekcyjnym w Białowieży.
17. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie III Forum Samorządowego.
18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.


Ad. 3.
Przewodniczący Rady przypomniał, iż na sali znajduje się wyłożony protokół z XXX Sesji Rady Gminy.
W związku z tym, iż uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:

Kto jest za przyjęciem protokołu z XXX Sesji Rady Gminy?
Za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 12 radnych.
Protokół z XXX Sesji Rady Gminy zostały przyjęty.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w okresie międzysesyjnym wpłynęła w dniu 23 marca 2006 roku interpelacja Radnego Włodzimierza Wołkowyckiego. W tym też dniu została ona przekazana Pani Wójt Gminy. Następnie odczytał treść interpelacji. Interpelacja w załączeniu
Złożono następujące zapytania.
Pan Włodzimierz Pawłowski, mieszkaniec Białowieży, poinformował, iż wielokrotnie wspólnie z innymi mieszkańcami Parku Dyrekcyjnego zwracał się do Pani Wójt ze sprawami dotyczącymi odśnieżania i oświetlenia północnej części Parku Dyrekcyjnego. Otrzymaliśmy odpowiedź od Pani Wójt, lecz jest ona niespójna, nieprecyzyjna i niewyczerpująca i nas nie zadawala. Prosi o ponowne wyjaśnienie tej sprawy.
Pani Elżbieta Poleszuk, mieszkanka wsi Teremiski, poinformowała, że w dniu 8 marca 2006 roku między Budami i Teremiskami był organizowany rajd samochodowy. Ten odcinek drogi został zamknięty przez policję. Przepuszczane były tylko co jakiś czas samochody natomiast całkowicie wstrzymano ruch rowerowy i pieszy. Dlaczego mieszkańcy nie zostali poinformowani, że nie będzie można tam chodzić? Ponadto zostawiono drogę w bardzo złym stanie.
Radny Wiktor Kostka poinformował, iż na przełomie roku 2005/2006 znaczna część mieszkańców wykupiła mieszkania na terenie Parku Dyrekcyjnego. Podatek od tych mieszkań opłacany jest do gminy. Wnioskuje więc o objęcie tego terenu działaniami komunalnymi tj. odśnieżanie, utrzymanie czystości, oświetlenie, itp.
Radny Aleksy Dackiewicz zwrócił uwagę na bardzo zły stan drogi przy hotelu Żubrówka. Ponadto na tym odcinku ulicy Olgi Gabiec miały być ustawione znaki zakazu zatrzymywania. Przy hotelu bardzo często zatrzymują się autokary przywożące lub zabierające gości hotelowych. Dłuższy postój powoduje korek na ulicy. Jest to szczególnie niebezpieczny odcinek drogi (łuk drogi).
Radny Roman Szpakowicz zapytał ile urlopu ma do wykorzystanie (zaległego i bieżącego) Wójt Gminy i kiedy go wykorzysta. Jest już końcówka kadencji, jest powołany Zastępca Wójta i nie powinna być taka sytuacje, że na koniec kadencji trzeba będzie zapłacić za zaległy urlop.

Radny Włodzimierz Wołkowycki złożył następujące zapytania:
- powiedział, że po raz trzeci występuje w sprawie Głosu Białowieży. Kiedy podnosiłem, ze na łamach Głosu nie porusza się tematyki z sesji, to w ostatnim numerze był zamieszczony porządek sesji. Mnie chodzi natomiast, aby było krótkie streszczenie obrad. Mieszkańcy powinni wiedzieć, nad czym pracuje Rada Gminy i jakie porusza problemy.
- druga sprawa to kanalizacja do wsi puszczańskich. W marcu 2003 roku został zawiązany społeczny komitet budowy. Czy ten społeczny komitet otrzymuje od Wójta Gminy stosowną pomoc i informację i jak jest przygotowana dokumentacja projektowa.
- następna sprawa to Plan Ochrony Białowieskiego Parku Narodowego. Nie chodzi tu o cały plan, lecz co dalej ze stawami w Parku Pałacowym. Czy będą udostępnione do celów rekreacyjnych (kajaki, łódki itp.). Kiedy w tej sprawie otrzymamy zezwolenie?
- kolejna sprawa dotyczy pracy rady. Spowalniamy tok pracy rady, nie trzymamy się planu pracy rady. Czasu mamy mało a plan pracy powinien być zrealizowany.
Przewodniczący Rady zapytał o następujące sprawy:
- Na terenie naszej gminy odbyły się dwa zebrania sołeckie. Czy zostały one zwołane zgodnie z trybem przewidzianym w statutach sołectw? Prosiłem Panią Wójt o podanie z wyprzedzeniem terminów zebrań sołeckich. Mówiliśmy o tym również na XXX Sesji Rady Gminy. Brak było ogłoszeń o zebraniach sołeckich.
- Jakie są plany w sprawie rozwiązania problemów dotyczących kanalizacji w sołectwie Czerlonka i Grudki.
- Jakie są plany dotyczące hydroforni w Grudkach.
- Czy są dokonywane kontrole jakości wody. Można zaobserwować, że zwiększa się ilość kamienia w naszej wodzie.
- Czy będą jakieś działania przyspieszające wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie naszej gminy.
- Dlaczego nasza gmina nie przystąpiła do programu „Przejrzysta Polska”.
- Na jakim etapie znajduje się sprawa kanalizacji wsi puszczańskich w tym wykorzystanie inicjatywy Bractwa Prawosławnego.
- Na jakim etapie znajduje się sprawa sporządzenia odpowiedniej dokumentacji w celu sfinansowania i wykonania ze środków zewnętrznych dróg na scalonym i ponownie podzielonym terenie wspólnoty wsi Zastawa – Krzyże. Czy planuje się zaprojektowanie i wykonanie tam infrastruktury kanalizacyjnej i oświetleniowej.
- Jak przedstawia się sprawa dotycząca termomodernizacji szkoły.
- Czy są prowadzone negocjacje z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie naszej gminy w sprawie usunięcia dziur i przełomów po okresie zimowym. Jak Wójt zamierza usunąć niebezpieczne przełomy na terenie dróg gminnych.
- Jak wygląda współpraca z policją. Nagminne jest zastawianie chodnika w okolicy poczty. Czy jest podpisane porozumienie z policja. Policja powinna interweniować, aby mieszkańcy mogli korzystać z chodników.
- Na jakich zasadach jest rozdysponowywane drewno z rozbieranej szkoły po pożarze. Czy nie powinna to być decyzja Rady Gminy.
- 3-4 marca br. organizowany był dzień Puszczy Białowieskiej przez organizacje pozarządowe ekologiczne. Miał to być dzień na świecie wspierający działania dotyczące powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego na teren całej puszczy. Włączył się w to BOK. Organizatorzy zaproponowali tu zbiórkę pieniędzy na remont spalonej szkoły. Jaki był wymiar materialny tej ogólnoświatowej zbiórki.
- Jak wygląda współpraca z zagranicą (z Białowieżą na Słowacji i Prużany na Białorusi).
Ad. 5.
Pani Wójt poinformowała o realizacji uchwał podatkowych (w załączeniu).
W dniu 8 marca 2006r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy z przedstawicielami Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy udziale przedstawicieli Gospodarstwa Pomocniczego przy WZMiUW EW z Bielska Podlaskiego. Sprawa dotyczył kanalizacji i spraw poruszanych we wcześniejszej interpelacji Radnego Wołkowyckiego. Pewne uzgodnienia poczyniono – jest w przygotowaniu kosztorys okresowy do przeprowadzenia przetargu na kanalizacje sanitarną. Kosztorys dotyczy wykonania wtórnika lewostronnego w skali 1: 1000, wypisy z rejestru gruntów, wykonania badań geologicznych, wykonania koncepcji kanalizacji sanitarnej na odcinku Pogorzelce, Teremiski, Budy, Podolany na odcinku do restauracji Carskiej, ul. Sportowej i Żubrowej. Na odcinku ul. Sportowej jednocześnie zostanie wykonana wymiana linii wodociągowej (jest to najstarszy odcinek – 40 letni) a następnie położenie dywanika asfaltowego. Dalsza cześć to opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej tych odcinków łącznie z uzgodnieniami. W dalszej części przedmiary robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót jak również studium odbioru robót. W tej jednej ofercie zostało zawarte wszystko. Pozostanie tylko starać się i pieniądze i przystępować do realizacji.
W okresie międzysesyjnym wiele czasu poświęcano sprawom związanym ze szkołą. Remont kapitalny budynku murowanego został całkowicie zakończony. Wykonane zostały przez sanepid badania środowiskowe i dzieci rozpoczęły naukę w wyremontowanej szkole. Zostało też zakończone postępowanie dotyczące przyczyn pożaru. Sprawa została umorzona. Nasz ubezpieczycie również zakończył postępowanie i szkody wyszacowano na 240.000 zł. Pieniądze te wpłynęły na konto szkoły. Wpłynęło ogółem około 400.000 zł na remont i wyposażenie szkoły.
Wpłynęło pismo z MSWiA w sprawie pomocy szkole. Ubiegamy się tam o dodatkowe środki. O szczegółach radni zostaną poinformowani na następnej sesji.
Prowadzona jest w dalszym ciągu termomodernizacja szkoły. Są z nią ciągle kłopoty. Najpierw musieliśmy dwa razy ogłaszać przetarg, zmieniany był audyt, w związku z niedoinwestowaniem. Z chwilą sprostania wszelkim wymaganiom (podpisane zostały kredyty i otrzymaliśmy pismo z Banku Krajowego o przyznanej premii w wysokości 200 tys. zł.) spaliła się część szkoły. Jest to sprawa niecodzienna. Zadanie to zostało przerwane. Prowadzone są rozmowy z Bankiem Gospodarczym, ponieważ takich przypadków w kraju nie było. Obecnie tą procedurę musimy powtórzyć, dlatego, że premia dotyczy tylko wykonania w 100% zadania. Oszczędności energetyczne ulegną zmniejszeniu ze względu na spaloną szkołę.
Rozpoczęliśmy też rozbiórkę spalonej części szkoły. Prace rozbiórkowe zostały wycenione na 20 tys zł. Warto taka kwotę zaoszczędzić i pracownicy komunalni wykonują to sami. Mamy decyzję konserwatora Zabytków jak też Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Drewno z rozbiórki jest przekazywane Parafii Prawosławnej.
16 marca br. odbyło się zebranie w sołectwie Czerlonka natomiast 19 marca br. w sołectwie Budy. W dniu 18 marca br. odbył się komisyjny przegląd prac przy remoncie szkoły. Ponadto uczestniczyła w pracach Komisji Rady oraz pracy Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestniczyła również w spotkaniach z projektantami w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża (rozpatrywanie wniosków – ok. 150).
Radny Włodzimierz Wołkowycki zapytał o termin realizacji spraw wymienionych jako pierwsze w wypowiedzi Wójta Gminy (kanalizacja).
Pani Wójt poinformowała, że termin realizacji to cztery miesiące od ogłoszenia przetargu.Ad. 6.
Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym złożył Przewodniczący Rady. Sprawozdanie ze swojej pracy złożyli również przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy. Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym miał bardzo liczne kontakty z wyborcami wynikiem czego są złożone zapytania. Ponadto uczestniczył w dniu 1 marca br. w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Euroregionu Puszcza Białowieska. Było to zebranie sprawozdawcze. Ponadto rozmawiał z Panią Wójt Gminy na temat wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
Radna Elżbieta Laprus – Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych Porządku Publicznego poinformowała szczegółowo o pracy wymienionej komisji. Komisja na pierwszym posiedzeniu wypracowała wniosek aby sanepid rozważył możliwość utrzymania gabinetu stomatologicznego w szkole. Jednak sanepid podtrzymał swoja wcześniejszą decyzję. Komisja na następnym posiedzeniu wypracowała następujące wnioski, które to rekomenduje do przyjęcia Radzie Gminy:

1. Komisja wnioskuje o spowodowanie umieszczenia bankomatu w okolicy Parku Dyrekcyjnego.
2. Komisja wnioskuje o umieszczenie tablicy ogłoszeń w połowie drogi na ul. Waszkiewicza.
3. Komisja wnioskuje o wyeksponowanie tablicy ogłoszeń znajdującej się przy Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno wszystkie wnioski.
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie (za przyjęciem było 15 radnych).

Komisja wnioskuje również o objęcie terenu Parku Dyrekcyjnego działaniami komunalnymi tj. odśnieżanie, utrzymanie czystości, oświetlenie, itp. Ponadto rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W związku z tym, iż sprawy ta są przedmiotem zapytania jak też kolejnym punktem obrad dzisiejszej Sesji Rady Gminy odstąpiono od głosowania nad tymi wnioskami.
W okresie międzysesyjnym odbyły się tez dwa wspólne posiedzenia Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa. Protokoły z posiedzeń komisji do wglądu.


Ad.7.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Tkaczenko odczytał dwa protokoły z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w sprawie:
1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych jednostek kontroli zawodowej (RIO, PIP, NIK, itp.) za rok 2003 i 2004 – styczeń 2006r.
2. Efektywność kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu utworzenia stanowiska zajmującego się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w stosunku do uzyskanych środków zewnętrznych z funduszy strukturalnych i pomocowych – luty 2005r.

Wymienione protokoły zostały przedłożone jednostce kontrolowanej w dniu wczorajszym tj. 28 marca 2006r.
Pani Wójt poinformował, iż odpowiedź na przedstawione protokoły zostanie przedłożona na następnej sesji. Dodała, iż dobrze byłoby, aby Komisja Rewizyjna swoje wnioski przedkładał trochę wcześniej. Wówczas po wysłuchaniu protokołu Komisji byłaby odpowiedź na zawarte w nim wnioski. Słuchając protokołu z kontroli można by zrozumieć, że zarzuty w nim przedstawione dotyczą tej kadencji. To są zarzutu do pracy poprzedniego Wójta.
Jednocześnie przedstawiła swoje stanowisko do protokołu Komisji Rewizyjnej przedstawionego na poprzedniej sesji (w załączeniu).


Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Pani Wójt wyjaśniła, iż w związku z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zachodzi konieczność przyjęcia nowego regulaminu. Zmiana ustawy powoduje konieczność poszerzenia regulaminu o dwa zagadnienia tj. sposobu dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wykonanego przyłącza oraz warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
Pani Joanna Trzeciak poinformowała, iż szczegółowo projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji OŚTUiR. Regulamin określa prawa i obowiązki prowadzących działalność jak tez odbiorców. Komisja analizowała każdy punkt. Regulamin dba o interesy właściciela majątku (gmina) i odbiorców.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że po przyjęciu regulaminu będzie zachodziła konieczność zmiany umowy z przedsiębiorstwem. Ponadto jest obecnie problem z protokołami odbioru przyłączy wykonanych w niektórych już istniejących budynkach. Jak można byłoby rozwiązać tą kwestę, aby dokonać zgodnie z przepisami legalizacji podłączeń, które były robione przez pracowników obsługujących hydrofornię i oczyszczalnie ścieków. Ponadto nie ma zasuwy, aby można było odciąć część linii wodociągowej w celu dokonania naprawy. Np. w przypadku prac na końcu ul. Zastawa należy wyłączyć całe sołectwo Zastawa a mamy tam kilka hoteli i pensjonatów.
Radny Włodzimierz Wołkowycki stwierdził, że w przedstawionym regulaminie nie jasne są zapisy w następujących miejscach: § 4 pkt 4; rozdział III (winne być użyte sformułowania „ma obowiązek dostarczać, określać”); § 13. pot. 3; § 24 pkt. 1 – 8; § 25 (powinny być ustalone jednoznacznie warunki a nie deklaracja przedsiębiorstwa). Powinien też być określony termin usunięcia awarii.
Radny Mirosław Superson przypomniał, iż radni chcieli zapoznać się z obowiązującą umową na obsługę naszego wodociągu i kanalizacji. Takiej umowy nie otrzymaliśmy.
Przewodniczący Rady wnioskuje o odłożenia podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do następnej sesji.
Powyższy wniosek poddał pod głosowanie.

Kto jest za odłożeniem podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do następnej sesji.
za wnioskiem – 15 radnych
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 9.
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża przedstawiła Pani Halina Łapińska. Przedstawiła analizę graficzną i opisową. Zaprezentowała też dokumentację fotograficzną poszczególnych miejscowości. W/w dokumentacja zostanie w Urzędzie Gminy przez okres 7 dni do wglądu i przez ten okres przyjmowane będą wszelkie uwagi.
Ad. 10.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Stowarzyszenia Budy Puszczańskie nieruchomości położonej w Budach zajętej pod świetlicę.
Pani Wójt poinformowała, iż w materiałach na sesję zostały przekazane sprawy dotyczące projektu uchwały jak również sprawa rejestracji sądowej Stowarzyszenia Budy Puszczańskie. Na ostatniej sesji była ta sprawa przedmiotem obrad. Były jednak pewne niejasności, które należało wyjaśnić. Poinformowała, iż byłą na spotkaniu z członkami stowarzyszenia i niejasności zostały rozwiane. Było to spotkanie z członami stowarzyszenia a nie zebranie wiejskie, na którym poruszane są wszystkie problemy sołectwa. Tu zajmowano się tylko ta sprawą. Niezależnie od tego została zebrana lista podpisów członków stowarzyszenia Budy Puszczańskie i popierających stowarzyszenie. Cele stowarzyszenia zawarte są w wypisie z rejestru sądowego. Kserokopia statutu stowarzyszenia została przekazana wszystkim radnym.
Radny Piotr Kalinowski powiedział, iż Pani Wójt przedstawiła tę sprawę tak, że zostały dopełnione wszystkie formalności dotyczące przekazania świetlicy a radni byli przeciwni i mają szereg wątpliwości w tej sprawie. W bardzo brzydkim świetle została przedstawiona moja osoba i osoba radnego Wołkowyckiego jakoby to my byliśmy przeciwni przekazaniu. Oświadczył, że nie jest przeciwny przekazaniu tego lokalu mieszkańcom. Nie wiem jaki cel przyświecał Pani Wójt. Czy miało to na celu skłócenie mnie z pozostałymi mieszkańcami wsi.
Pani Wójt odczytała fragment protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy, gdzie jest zapisana wypowiedź Radnego Piotra Kalinowskiego.
Przewodniczący Rady przypomniał, iż na XXX Sesji Rady Gminy po dyskusji, jaka była rodziły się wątpliwości co do zapisów uchwały a nie do tego czy przekazać. Radni skłaniają się do przekazania tego wsi Budy. Ponieważ zapisy w uchwale są nieco inne niż intencja radnych, stąd sprawa została odłożona do następnej sesji. Następnie przypomniał, iż na Sesji XV 24.06.2004 roku sprawa ta również była poruszana. Tam przyjęty został wniosek jednogłośnie aby przekazać grunt i budynek mieszkańcom Sołectwa Budy. Rada od 2004 roku była za uregulowaniem tej sprawy. Mieliśmy tylko wątpliwości natury formalnoprawnej. Nie chcemy popełnić błędu.
Radny Jerzy Tkaczenko zapytał, dlaczego o takim spotkaniu nie został poinformowany radny z tego terenu ani sołtys. Należało zawiadomić całą wieś o takim spotkaniu.
Pani Wójt poinformowała, iż na tym spotkaniu było 25 osób. Do stowarzyszenia mogą należeć nie tylko i wyłącznie mieszkańcy. Mogą być członkowie również z Warszawy, Hajnówki czy innych miejscowości. Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd. Sprawa przekazania trwała tak długo, ponieważ nie było rejestracji sądownej stowarzyszenia. Z chwilą jego zarejestrowania możliwe jest przekazanie. O zebraniu wiedziała również Pani Sołtys, jednak wyszła z tego zebrania. Nie była zainteresowana tym zebraniem.
Radny Włodzimierz Wołkowycki powiedział, że źle, jeśli taki temat różni ludzi. Nie należy czynić intryg. W dniu 24.06.2004r. na sesji to Wójt był przeciwny przekazaniu tego terenu a rada przegłosowała. Dotąd była to świetlica. Było to i jest część mienia komunalnego gminnego. Najlepiej byłoby, aby ta nieruchomość została przekazana całej wsi a nie tylko stowarzyszeniu. Taką możliwość należy stworzyć wszystkim mieszkańcom. Natomiast treść uchwały budzi szereg zastrzeżeń. To powinno się wyrzucić do kosza a podpisał to radca prawny. Następnie odczytał, co mówi art. 13. ust 2 przywołany w podstawie prawnej uchwały (wydruk z przepisów kancelarii sejmu), cyt. „osoby z wykształceniem średnim mogą się ubiegać o nadanie licencji zawodowej odpowiednio w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bądź zarządzania nieruchomościami pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego, którego program został uwzględniony z ministrem właściwym do spraw gospodarki przestrzennej oraz jeżeli złożą wniosek dopuszczający do postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 grudnia 2006 roku. W przypadku osób z wykształceniem wyższym ukończenie kursu, o którym mowa w zdaniu pierwszym uznaje się za spełnienie warunków ukończenia studiów podyplomowych o ile złożą wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 grudnia 2006 roku”. Jest przywołany również art. 18 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym. Ten art. ma 15 punktów, a na który punk powołujemy się. Trzecia sprawa to przywołany został art. 52 ustawy o stosunku państwa do kościoła katolickiego, który brzmi, cyt. „kościołowi i jego osobom prawnym przysługuje prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania i zbywania innych praw oraz zarządzania swoim majątkiem”. Czy są to przepisy pasujące do sprawy? Ktoś tę sprawę pokpił. Wysoka rada przegłosowała w roku 2004, przegłosuje więc i teraz. Jednak jest to tak delikatna materia, że nie należy dopuścić, aby tam został „wrzucony ogień”.
Pan Jan Sawicki mieszkaniec wsi Budy powiedział, że w pełni popiera zdanie Radnego Wołkowyckiego. Ten budynek i plac powinien być przekazany wszystkim mieszkańcom wsi Budy. Nie powinni w tym mieć udziału mieszkańcy innych miejscowości. Na ten plac wszyscy mieszkańcy złożyli swoją część ziemi i wszyscy mieszkańcy pracowali przy budowie tego budynku. Dlaczego to ma przejąć stowarzyszenie? To powinno być przekazane mieszkańcom wsi Budy.
Pani Anna Wołodkiewicz powiedziała, że gdyby nie Pani Wójt sprawa ta nie byłaby doprowadzona do końca. To Pani Wójt pomogła zgromadzić wszystkie dokumenty i zarejestrować stowarzyszenie. W tym nie pomógł nikt z radnych ani sołtys. Wszyscy ludzie tego chcieli z wyjątkiem Pani Komarewskiej i jej matki. One twierdziły, że to im się należy i stąd takie zamieszanie.
Przewodniczący Rady wyraził swoje zdziwienie, że mieszkańcy w tej sprawie nie zwrócili się do kogoś z rady lub do przewodniczącego. Nikt nie odmówiłby pomocy. Może pomóc tylko taka osoba, która wie o takiej potrzebie. Pani Wołodkiewicz nie zwracała się o pomoc do radnych. W 2004 roku wszyscy radni byli za tym aby ziemia ta przeszła na rzecz mieszkańców sołectw. Od tego czasu kilkakrotnie pytaliśmy Panią Wójt jak ta sprawa rozwija. Pani Wójt przedstawiała różne problemy (założenie stowarzyszenia, itp.). Obecnie jest taki problem. Gdyby do stowarzyszenia należało 100 % mieszkańców to moglibyśmy zrealizować wniosek. Do stowarzyszenia nie należy cała wieś. Druga spraw to mankamenty prawne projektu uchwały. Sprawa kolejna wypis z rejestru sądowego gdzie jest podany cel działania sołectwa. Te sprawy powinny być zapisane w projekcie uchwały. Mamy więc wątpliwości do przedstawionego dokumentu.
Pani Wójt poprosiła Przewodniczącego Rady aby nie wprowadzał w błąd mieszkańców. W stowarzyszeniu nie musi być 100 % mieszkańców. Nie można tego przekazać dla sołtysa czy rady sołeckiej, ponieważ stanowiłoby to ich własność a sołtysi się zmieniają Dlatego trzeba było zawiązać stowarzyszenie i stowarzyszeniu przekazać. Jeśli w uchwale dotyczącej przekazania będzie wpisany tylko cel publiczny to można będzie przekazać nieodpłatnie. Sprawa była konsultowana w biurze prawnym Urzędu Wojewódzkiego.
Radny Roman Szpakowicz przypomniał, iż wielokrotnie składane były zapytania w sprawie przekazania nieruchomości mieszkańcom wsi Budy.
Przewodniczący Rady poinformował, iż nie wprowadza rady i mieszkańców w błąd. Wypowiada się w oparciu o fakty przedstawiane na sesjach rady. Sprawa druga to wielokrotnie powtarzane przez Panią Wójt słowa, że najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie stowarzyszenia i przekazanie stowarzyszeniu nieruchomości. Cały czas myśleliśmy, że będzie to przekazanie dla całej wsi. Chcemy tę sprawę załatwić w sposób formalny. W przypadku komunalizacji nie dopełniono w sposób wystarczająco staranny wszystkich czynności w Urzędzie Gminu. Nie było dokumentów na to, że to była własność skarbu państwa. Mieszkańcy wsi Budy złożyli się, kupili i przewieźli ten budynek a naddatki przekazali na tą ziemię. Wojewoda podpisał komunalizację na wniosek Wójta.
Pan Jan Sawicki dodał, że nikt z mieszkańców wsi Budy nie wiedział, że to się komunalizuje. Powtórzył raz jeszcze, że nieruchomość z budynkiem powinna być przekazana mieszkańcom wsi Budy. Jeśli będzie stowarzyszeniu to za jakiś czas można sprzedać. Powinno to być mieszkańcom wsi Budy.
Pani Komarewska mieszkanka wsi Budy powiedziała, iż Pani Wójt powiedziała, że należy zarejestrować stowarzyszenie. Zrobiliśmy listę wszystkich „budników”. Za odzyskaniem podpisali się nawet ci mieszkający w Hajnówce. Wybraliśmy zarząd. Na tej liście są więc „budniki” mieszkający w Hajnówce, którym się to należy.
Przewodniczący Rady powiedział, iż chcemy to przekazać w 100 % mieszkańcom Bud. Aby założyć stowarzyszenie wystarczy, że zgłoszą się trzy osoby. Stowarzyszenie, które chce prowadzić działalność charytatywną musi być utworzone przez 15 osób. Nie może być w statucie stowarzyszenia umieszczony zapis zabraniający chęci przystąpienia do stowarzyszenia dowolnej osobie z całego świata. Może więc być przyjęty każdy. Jest to problem, który należy rozwiązać. Uchwałę w sprawie przekazania mieszkańcom chętnie byśmy przegłosowali. Są jednak tam ewidentne błędy. Następnie zaproponował przyjęcie wniosku o usunięcie mankamentów prawnych z projektu uchwały. Ponadto powinno być w tej sprawie zwołane zebranie sołeckie zgodnie z przyjętym statutem. Wówczas będzie możliwość wysłuchania wszystkich mieszkańców.
Przewodniczący Rady wnioskuje mankamentów usunięcie mankamentów prawnych bądź wyjaśnienie wątpliwości w projekcie uchwały (podstawa prawna winna być prawidłowa). Drugi wniosek aby w § 1 wymienione były wszystkie cele, które są w rejestrze. Projekt uchwały przygotował Wójt. Proponuje też zwołanie zebranie sołectwa. Chcemy podjąć taką uchwałę, ale musi być to tak zrobione aby nie było wątpliwości.
Pani Anna Wołodkiewicz powiedziała, że zaprasza wszystkich radnych na niedzielę na godz. 1300 na zebranie.
Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawę zwoływania zebrania wiejskiego reguluje statut sołectwa. Ponowił wniosek o usunięcie mankamentów prawnych z projektu uchwały. Jednocześnie wnioskujemy o zwołanie zebrania wiejskiego wsi Budy zgodnie ze statutem.

Kto z radnych jest za przyjęciem takiego wniosku?

Za przyjęciem – 15 radnych (jednogłośnie)

Czy rada podtrzymuje wniosek z 2004 roku o przekazanie mieszkańcom wsi Budy świetlicy wraz z gruntem?
Za wnioskiem – 14 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 1 radny


Przyjęte wnioski zostały przekazane do realizacji Wójtowi Gminy.Ad. 11.
Podjęcie uchwał:
• w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Białowieża,
• w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Białowieża.

Przedstawione projekty uchwał były analizowane przez Komisje Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy. Ponadto jest pozytywna opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego (w załączeniu).
W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:

Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Białowieża?

Za przyjęciem – 14 radnych (jednogłośnie)

Uchwała Nr XXXI/156/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Białowieża stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W czasie głosowania na sali było obecnych 14 radnych.


Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Białowieża?

Za przyjęciem – 14 radnych (jednogłośnie)

Uchwała Nr XXXI/157/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Białowieża stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W czasie głosowania na sali było obecnych 14 radnych.


Ad. 12.
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2005. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy rekomenduje radzie przyjęcie sprawozdania za rok 2005.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:
Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2005?

Za przyjęciem – 14 radnych (jednogłośnie)

Uchwała Nr XXXI/158/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2005 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W czasie głosowania na sali było obecnych 14 radnych.Ad. 13.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy rekomenduje radzie przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:

Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006?

Za przyjęciem – 14 radnych (jednogłośnie)

Uchwała Nr XXXI/159/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W czasie głosowania na sali było obecnych 14 radnych.


Ad. 14.

Zmiany w budżecie Gminy na rok 2006 omówiła Skarbnik Gminy.
Radny Mirosław Superson – Przewodniczący Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej poinformował, iż członkowie komisji z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2006 zapoznali się w przerwie dzisiejszej sesji. Członkowie komisji są za podjęciem tej uchwały, jednak na przyszłość również uchwały w sprawie zmian w budżecie winny być przedstawiane radnym wraz z materiałami na sesję.
Innych uwag nie wniesiono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006?

Za przyjęciem – 14 radnych (jednogłośnie)

Uchwała Nr XXXI/103/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15.
Promocja gminy – zadania wykonane i planowane; kalendarz imprez masowych, wydawnictwa własne gminy. Komplet materiałów został przekazany wszystkim radnym wraz z materiałami na sesję.
Radna Anna Skiepko zwróciła uwagę, że przesłany folder jest bardzo źle zrobiony. Zawiera szereg błędów merytorycznych. Czy gmina z tego tytułu poniosła jakieś koszta? Ponadto strona internetowa Białowieży dotyczy muzeum Przyrodniczo Leśnego BPN. Jest to żenujące, że na stronie Białowieży jest tylko muzeum. Czy my nie mamy czego zaoferować? Na naszej stronie powinno być wszystko i to nie tylko walory przyrodnicze, lecz również zabytki kultury materialnej.
Przewodniczący Rady powiedział, że w gminie powinna być osoba odpowiedzialna za przygotowanie, zebranie, opracowanie i odpowiednie przedstawienie tego typu materiałów. W przedstawionych materiałach jest niespójność. Przygotowany materiał jest chaotyczny. Brak informacji o współdziałaniu z innymi instytucjami. Powinien być opracowany kalendarz promowania gminy. Wyprzedzają nas wszystkie gminy w powiecie.
Pani Wójt wyjaśniła, iż przedstawiony folder był przygotowany przez Euroregion i my nie ponosiliśmy z tego tytułu żadnych kosztów. Wyjaśniła też, iż próbowaliśmy w roku ubiegłym nawiązać współpracę z innymi instytucjami między innymi w udziałach w targach. Jest to sprawa kosztowna. Poprosiliśmy do współpracy hotele z prośbą o pomoc w reprezentowaniu Białowieży. Żaden z hoteli nie wyraził zgody na wyjazd na targi. Dlatego też nawiązaliśmy współprace z Towarzystwem Agroturystycznym. Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i w tym roku również będziemy brali udział w targach.
Przewodniczący Rady złożył wniosek do Wójta Gminy o opracowanie harmonogramu modernizacji i udostępnienie naszej strony internetowej i kontynuowanie działań w celu promocji naszej gminy np. poprzez udział w targach i innych imprezach tego typu.
Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie.

Kto jest za przyjęciem przedstawionego wniosku?

Za wnioskiem – 15 radnych (jednogłośnie)Ad. 16.
Sprawę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Dyrekcyjnym w Białowieży przedstawiła Radna Elżbieta Laprus. Inicjatywa pomnika wyszła od Towarzystwa Piłsudczyków z Białegostoku. Włączyły się do tego Lasy Państwowe. Pomnik umiejscowiony byłby na terenie Parku Dyrekcyjnego. Przedstawiła też pismo, które wystosował w tej sprawie Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża do Komitetu Organizacyjnego. Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych zobowiązał się do opieki nad pomnikiem. Potrzebna jest tylko zgoda rady na ustawienie pomnika.
Przewodniczący Rady poinformował, iż były już wcześniej prowadzone rozmowy na temat odtworzenia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Chodził też o prowadzenie takich działań, które nie powodowałyby konfliktów wśród mieszkańców. Jednak, aby powstał jakikolwiek pomnik musi być uchwała Rady Gminy. Przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.
Radny Włodzimierz Wołkowycki powiedział, że jest to sprawa bardzo poważna. Jeśli za tym stoi jakaś grupo ludzi to powinna się przedstawić. Druga sprawa to tryb przygotowania uchwał. Kto ma w tym przypadku inicjatywę uchwałodawczą. Proponuje odczekać jeszcze jakiś czas i podejść do sprawy z pełną powagą. Jeśli wszystkie sprawy od strony formalno prawnej zostaną spełnione wówczas można mówić o uchwale Rady Gminy.
Radny Aleksy Dackiewicz zaproponował poddanie tego pod dyskusje publiczną. Nie wiemy jakie zdanie w tej sprawie będzie miało społeczeństwo.
Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie do wiadomości przedstawione informacje. Natomiast szczegółowo ta sprawą zajmiemy się po otrzymaniu pełnego materiału.
Radni przedstawioną propozycje przyjęli przez aklamacje.

Ad. 17
Przyjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie III Forum Samorządowego.
Przewodniczący Rady powiedział, że w materiałach wszyscy otrzymali program III Białowieskiego Forum Samorządowego zwoływanego na 8 czerwca br. Podpisany przez Dyrektora BPN. Po dyskusjach zdecydowałem się przygotować i zaproponować przyjęcie stanowiska w powyższej sprawie. Zostało ono przekazane wszystkim radnym.
Radna Elżbieta Laprus stwierdziła, że należy to stanowisko skrócić do ¼ i przedstawić w łagodniejszej formie. Zobowiązała się do zredagowania stanowiska w ciągu najbliższych 15 minut.

W związku z powyższym zaproponowano przejście do następnego punktu porządku obrad a po zredagowaniu stanowiska powrócić do przerwanej dyskusji.


Ad. 18.
Odpowiedzi na zapytania.
Pani Wójt przypomniała, iż zapytań było bardzo wiele. Na szereg z nich już została udzielona odpowiedź. Sprawa odśnieżania i oświetlenia terenu Parku Dyrekcyjnego. Północna strona Parku jest całkowicie nieoświetlona. O tym rozmawialiśmy na sesji rady gminy. Mówiłam, że wtedy, gdy będzie przebudowywana ul. Browska może coś da się zrobić. Za sieć energetyczną odpowiada Zakład Energetyczny. On przygotowuje dokumentację, wszystkie uzgodnienia jak również prowadzi inwestycję. Myślałam, że wystarczy tam powiesić latarnie oświetleniowe. Jednak wymaga to opracowanie dokumentacji i pociągnięcie całej linii oświetlenia tego terenu. Jest tam szereg mieszkań. Jednak sprawa nie jest prosta. Do realizacji tego zadania potrzebny jest rok czasu. Opracowywana jest dokumentacja. Może to będzie możliwe, gdy będzie przebudowywana droga Browska. Ponadto cały Park wymaga przebudowania linii energetycznej, ponieważ wszystko jest podłączone do szkoły i za oświetlenie płaci Technikum Leśne. Jest dobra wola wykonania pracy. Natomiast w sprawie odśnieżania zgodnie z ustawą do dróg gminnych Park nie należy do dróg gminnych. Jest to droga wewnętrzna osiedlowa. Za drogi wewnętrzne odpowiada albo zarządca albo właściciel. Prowadzone są rozmowy z zarządcą drogi.
Radny Jarosław Sawicki powiedział, iż na posiedzeniu komisji został wypracowany wniosek dotyczący objęciem obsługą komunalną Parku Dyrekcyjnego.
Radny Włodzimierz Wołkowycki przypomniał, iż jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który mówi, że całością spraw związanych z utrzymaniem porządku zawiaduje Wójt i może stosować egzekucję. Środek przymusu więc jest.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Rawickiego.
Kto jest za przyjęciem do realizacji przez Wójta Gminy wniosku zgłoszonego przez Radnego Sawickiego ?
Za przyjęciem wniosku – 15 radnych (jednogłośnie).


W sprawie organizowanych wyścigów na odcinku między Teremiskami a Budami Pani Wójt wyjaśniła, że było to na drodze powiatowej i nikt nas nie zawiadamiał o organizowanych wyścigach. Natomiast użytkownik drogi winien przywrócić ją do stanu pierwotnego.
Sprawa ulicy Olgi Gabiec i powstających korków przy Żubrówce. Jest to rzeczywiście bardzo częste zjawisko. Goście Żubrówki mogą korzystać z parkingów hotelu i restauracji. Jednak tam autokary nie wjeżdżają i niszczą ul. Olgi Gabiec i powodują korki.
Przewodniczący Rady powiedział, że jest to lekceważenie Wójta i mieszkańców Gminy
Proponował przyjęcie wniosku dotyczącego ustawienia znaku zakazu postoju i zatrzymywania na tym odcinku. Znaki były tam ustawione i zostały zdjęte, dlatego Rada Gminy upoważnia Panią Wójt do wystąpienia interwencyjnego o przywrócenie znaków.
Kto jest za przyjęciem zgłoszonego wniosku?
Za wnioskiem – 15 radnych (jednogłośnie)

W sprawie swego urlopu Pani Wójt poinformowała, iż ma do wykorzystania dwa miesiące urlopu zaległego i miesiąc urlopu bieżącego. Wykorzystanie urlopu nie powoduje dodatkowych kosztów, ponieważ w przypadku urlopu Wójta jego obowiązki pełni Zastępca Wójt, któremu wypłacane jest wynagrodzenie. Natomiast obecnie nie można wykorzystać urlopu, ponieważ trwają prace inwestycyjne. W tych sprawach Zastępca Wójta nie będzie podejmował decyzji.
Przewodniczący Rady przypomniał, iż Zastępca Wójta powinien być tak zatrudniony, aby Pani Wójt mogło wykorzystać urlop. Pani Wójt nie proponuje w dalszym ciągu planu wykorzystania zaległego urlopu.
W sprawie zamieszczania informacji o pracach Rady Gminy w Głosie Białowieży odpowiedzi udzieliła Pani Julita Tokaju Dyrektor BOK. Powiedziała, że każdy radny może napisać artykuł, który zostanie zamieszczony w Głosie Białowieży.
Przewodniczący Rady zaapelował do Dyrektora BOK o umieszczanie informacji o obradach Rady Gminy. Powinna to być szersza informacja a nie tylko porządek obrad.
W sprawie kanalizacji wsi puszczańskich była udzielona odpowiedź we wcześniejszych punktach obrad.
W sprawie Planu Ochrony Parku i udostępnienia Stawów Pani Dyrektor BPN powiedziała, że nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Plan zatwierdza Minister Środowiska. Jeżeli będzie to ujęte w planie to stawy będą udostępniane.
W sprawie kanalizacji Czerlonka i Grudek Pani Wójt powiedziała, że nie można dać jednoznacznej odpowiedzi. Jest to sprawa bardzo skomplikowana. Nie jest tam uregulowana sprawa prawna osadnika i hydroforni. Było tam już organizowane spotkanie i mieszkańcy chcą ponownego spotkania z Nadleśniczym Nadleśnictwa Białowieża w celu uzgodnienia ponownego sprzedania udziałów w tych obiektach Nadleśnictwu. Po spotkaniu Wysoka Rada zostanie poinformowana o przyjętych rozwiązaniach. Natomiast sprawa Grudek zostanie w tym roku rozwiązana. Będzie wykonane podłączenie do Grudek.
Sprawa szybszego decyzji o warunkach zabudowy przeciąga się we wszystkich gminach gdzie nie ma plany. Sprawy te się piętrzą jednak staramy sukcesywnie je załatwiać. Powinien to załatwiać urbanista. Zatrudniony został Pan Nieścieruk, który posiada właściwe uprawnienia. Nie pracuje on na pełnym etacie.
W sprawie konkursu „Przejrzysta Polska” Pani Wójt powiedziała, że nasza gmina nie przystąpiła do tego konkursu. Jest zbyt małą obsada kadrowa do prowadzenia wszystkich spraw związanych z konkursem.
Sprawa dróg na podzielonej wspólnocie gruntowej. Projekt dróg jest gotowy. Mamy decyzje z geodezji. Jednak nie jest ona prawomocna, dlatego też nie jest to do końca załatwione. Prowadzimy w tej sprawie wymianę korespondencji z Urzędem Marszałkowskim. Koszt 1 km drogi gruntowej żwirowej to 120.000 zł. Udział własny gminy musi być.
Termomodernizacja szkoły – ponownie musi być opracowany audyt i ponownie musimy ubiegać się o premię termomodernizacyną. Oszczędność energetyczna jest zupełnie inna. Wniosek zostanie rozpatrzony poza kolejnością.Ad. 17.
W związku z przygotowanym tekstem stanowiska w sprawie III Forum Samorządowego powrócono do dyskusji nad tym tematem.
Radna Elżbieta Laprus odczytała przygotowane przez siebie stanowiska w tej sprawie. Jest to stanowisko dużo łagodniejsze.

Stanowisko
Radnych Gminy Białowieża

Radni Gminy Białowieża zgromadzeni na XXXI Sesji Rady Gminy, w dniu 29 marca 2006r., po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego – zwołującego III Białowieskie Forum Samorządowe w dniu 8 czerwca br. – wyrażają zaniepokojenie kontynuowaniem inicjatywy, sposobem i formą organizowania Forum.
Niezrozumiałe jest pomijanie miejscowego samorządu przy ustalaniu tematyki spotkań.
Proponujemy wspólnego określenia formy współdziałania i podjęcia inicjatywy tworzenia płaszczyzny wymiany poglądów i podejmowania wspólnych inicjatyw służących zarówno mieszkańcom jak i otaczającemu środowisku.
Pani Małgorzata Karaś poinformowała, że Dyrektor BPN przedstawił projekt takiego forum. Wszystkie sprawy sporne w tej kwestii można rozwiązać w drodze normalnej rozmowy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie oba stanowiska.
Kto jest za przyjęciem stanowiska przedstawionego przez Radną Elżbietę Laprus?
Za przyjęciem – 8 radnych

Kto jest za przyjęciem pierwszej wersji stanowiska przygotowanej przez Przewodniczącego Rady?
Za przyjęciem – 2 radnych

Kto się wstrzymał od głosowania?
Wstrzymało się – 5 radnych

Zostało przyjęte stanowisko przygotowane przez Radną Elżbietę Laprus.


Ad. 19.
Ponadto w sprawach różnych dyskutowano na temat kontenerów na śmieci ustawionych Parku Dyrekcyjnym jak też o planowanych na najbliższy okres czasu tematach do omówienia na posiedzeniach komisji.


Ad. 20.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji. W związku w wyczerpaniem porządku obrad o zamknął XXXI Sesję Rady Gminy Białowieża o godz. 2149 wypowiadając słowa „Zamykam XXXI Sesję Rady Gminy Białowieża”.
Przewodniczący Rady
Andrzej Antczak
Protokołowała
Irena Kozak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2008 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1394
31 lipca 2006 12:00 (Administrator) - Dodano załącznik
31 lipca 2006 11:58 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
10 lipca 2008 11:56 (Jerzy Karczewski) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany