Protokoły - archiwum

Protokół Nr XXXII/06 z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Białowieża odbytej dnia 27 kwietnia 2006rP R O T O K Ó Ł Nr XXXII/06
z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Białowieża
odbytej dnia 27 kwietnia 2006r.


Stan Rady - 15 radnych
Obecnych – 14 radnych

Obecni:
1. Antczak Andrzej
2. Buszko Sergiusz
3. Dackiewicz Aleksy
4. Dowbysz Jerzy
5. Kalinowski Piotr
6. Kostka Wiktor Adam
7. Laprus Elżbieta
8. Sawicki Jarosław
9. Skiepko Anna
10. Superson Mirosław
11. Szpakowicz Maria
12. Szpakowicz Roman
13. Tkaczenko Jerzy Andrzej
14. Wołkowycki Włodzimierz

Nieobecni:
1. Ptaszyńska Walentyna

Goście zaproszeni:
1. Bajko Anna – Wójt Gminy
2. Bajko Ala – Skarbnik Gminy,
3. Sawicka Iwona – Kierownik GOPS,
4. Buszko Anna – GOPS,
5. Filipczuk Aniela – Dyrektor Przedszkola,
6. Tokajuk Julita – Dyrektor BOK,
7. Dawidziuk Jerzy – Straż Graniczna,
8. Petruk Krzysztof – Dyrektor Zespołu Szkół,
9. Dackiewicz Janusz – Sołtys wsi Stoczek,
10. Siemieniuk Andrzej – Sołtys wsi Zastawa,
11. Gwaj Roman – Sołtys wsi Grudki,
12. Komarewska Alina – Sołtys wsi Budy,
13. Krasowska Iwona – Sołtys wsi Pogorzelce.

Obrady odbywają się w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. Rozpoczęcie obrad – godz. 1000. Obrady nagrywane są na taśmę magnetofonową.
Obrady XXXII Sesji Rady Gminy w Białowieży otworzył i im przewodniczył Pan Andrzej Antczak – Przewodniczący Rady Gminy wypowiadając następujące słowa: “Otwieram XXXII Sesję Rady Gminy Białowieża”.
Przewodniczący Rady powitał Radnych, Panią Annę Bajko – Wójta Gminy, zaproszonych gości i zgromadzoną publiczność.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w dzisiejszej Sesji Rady Gminy uczestniczy 14 radnych, w związku z czym, obrady są prawomocne.
Następnie przedstawił proponowany w zaproszeniach porządek posiedzenia.
Uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad?
za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 12 radnych

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacja uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady oraz przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2005 i absolutorium Wójtowi Gminy.
9. Wprowadzenie zmian do statutu GOPS.
10. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006-2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
12. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białowieża.
13. Zmiany w budżecie gminy na2006r.
14. Przygotowania do Nocy Kupały.
15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.


Ad. 3.
Przewodniczący Rady przypomniał, iż na sali znajduje się wyłożony protokół z XXXI Sesji Rady Gminy.
W związku z tym, iż uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:

Kto jest za przyjęciem protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy?
Za przyjęciem – 12 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 12 radnych.
Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy zostały przyjęty.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 23 marca 2006 roku interpelacja Radnego Włodzimierza Wołkowyckiego. W tym też dniu została ona przekazana Pani Wójt Gminy. W dniu 10 kwietnia 2006 roku wpłynęła odpowiedź na w/w interpelacje. Następnie odczytał treść Odpowiedzi na interpelację (w załączeniu).
Złożono następujące zapytania.
Radny Włodzimierz Wołkowycki złożył następujące zapytania:
- jak jest zaawansowana sprawa kanalizacji do wsi puszczańskich. Na poprzedniej sesji Wójt informował, iż będzie ogłoszony przetarg,
- powiedział też, że po raz kolejny występuje w sprawie Głosu Białowieży. Na łamach Głosu nie porusza się tematyki z sesji. Chodzi o to, aby było krótkie streszczenie obrad. Mieszkańcy powinni wiedzieć, nad czym pracuje Rada Gminy i jakie porusza problemy. Rada Gminy jest organem stanowiącym. Dlatego też po raz kolejny wnioskuje o zamieszczenie w Głosie Białowieży informacji z obrad Sesji Rady Gminy. Na poprzedniej sesji osobę odpowiedzialną do udzielania informacji w tej sprawie wskazał Wójt Gminy (Dyrektor BOK). Prosi o poddanie pod głosowanie wniosku.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku by na łamach Głosu Białowieży były publikowane obowiązkowo relacje z obrad Rady Gminy.
Za wnioskiem – 13 radnych (jednogłośnie)
W czasie głosowanie na Sali było obecnych 13 radnych.

Przewodniczący Rady zapytał o następujące sprawy:
- Na ulicy Olgi Gabiec na wysokości posesji nr 59 znajduje się nadłamany daszek, który należałoby naprawić.
- Kto jest zarządcą drogi do Parku Pałacowego na wysokości Biura PTTK. W tym miejscu powieszony jest baner restauracji Parkowa. Czy jest zawarta umowa w tej sprawie z gmina, jeżeli jest to droga gminna?
- Jaka jest podstawa prawna do przekazania drewna ze spalonej szkoły. Czy jest to zgodne z § 11 ust 2 naszego statutu?
- Czy jest uporządkowana sprawa terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy?
- Czy jest już gotowy projekt wykonania dróg na terenie scalonych gruntów wsi Zastawa i czy planuje się tam wykonanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej?

Radny Włodzimierz Wołkowycki zapytał przewodniczącego rady o opóźnienia w pracach rady. Zgodnie z planem pracy na dzisiejszej sesji powinien też być omawiany problem gospodarki komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości utworzenia własnego zakładu gospodarki komunalnej.


Ad. 5.
Pani Wójt poinformowała o realizacji uchwał podatkowych (w załączeniu).
W okresie międzysesyjnym uczestniczyła również w pracach komisji Rady Gminy jak też Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto:
• 16 kwietnia br. odbyło się zebranie w sołectwie Czerwonka,
• 20 kwietnia br. spotkanie w sprawie studium oraz planu zagospodarowanie przestrzennego gminy,
• 21-24 kwietnia br. uczestniczyliśmy w największych w Polsce targach turystycznych, które odbyły się w Warszawie na terenie AWF-u. Nasze stoisko otrzymało wyróżnienie (ponad 100 wystawców – 6 stoisk wyróżnionych).
W dalszym ciągu zajmujemy się bieżącymi sprawami gminy. Czekamy na nową premię termomodernizacyjną. Złożyliśmy też wniosek do Ministra o zwiększenie środków z rezerwy oświatowej.
Ad. 6.
Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym złożył Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym przesłał wypracowane stanowisko Rady Gminy w sprawie III Forum Samorządowego na ręce Dyrektora BPN. Ponadto występował z pismem do Inspekcji Pracy w sprawie urlopu Wójta Gminy. Następnie odczytał otrzymaną odpowiedź w tej sprawie (w załączeniu). Jednocześnie zaapelował do Pani Wójt o wykorzystanie urlopu wypoczynkowego bieżącego i zaległego.
Przypomniał też, że na poprzedniej sesji przyjęliśmy wniosek dotyczący zorganizowania zebrania w sołectwie Budy w sprawie przekazania świetlicy stowarzyszeniu Budy Puszczańskie. Pani Wójt powiedziała, że trudno jest znaleźć dogodny termin. Mieszkańcy wsi Budy znaleźli taki termin i zebranie odbyło się w dniu wczorajszym. Ogłoszenie o tym było na tablicy ogłoszeń na 7 dni przed zebraniem. Uczestniczyło w zebraniu ponad 20 mieszkańców wsi Budy. Dyskusja była gorąca. Byli obecni też niektórzy radni (5 radnych). W wyniku dyskusji trudno wyjaśnić, za jakim wariantem opowiada się wieś. Generalna intencja to odzyskanie tej własności. W statucie sołectwa jest sformułowanie, że Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać sołectwu cześć mienia należącego do gminy. W trakcie dyskusji pojawił się też problem wpisów do księgi wieczystej.
Radna Elżbieta Laprus przypomniała, że na ostatniej sesji radni deklarowali mieszkańcom Bud swoją pomoc w tej sprawie i udział w zebraniu. Jednak o zabraniu zostali poinformowani tylko niektórzy radni. Zwróciła uwag, że nie została o nim poinformowana. W związku z powyższym czuje się zlekceważona. Podobnie czują się inni radni.
Pani Wójt dodała, że w dniu dzisiejszym w godzinach rannych przyjechała delegacja wsi Budy do Gminy i zrelacjonowała przebieg zebrania. Powiedziano też, że Przewodniczący Rady użył stwierdzenia, że Pani Wójt Gminy wiedziała o zebraniu i nie zechciała przyjechać. Takiej rozmowy nie było i takich uzgodnień nie było. Chętnie uczestniczyłaby w zebraniu. Ponadto poinformowano, że za przekazaniem stowarzyszeniu głosowało 17 osób, a za przekazaniem sołectwu 4 osoby. Mam też oświadczenie przedstawicieli Bud, że chcą oni poczekać i skonsultować całość zagadnienia z prawnikami i dopiero wówczas zorientować się w jakiej formie ma być to przekazanie.
Radny Piotr Kalinowski powiedział, że to on był przyczyną zamieszania z powiadomieniem wszystkich radnych.
Radny Włodzimierz Wołkowycki dodał, że mieszkańcy wsi są zagubieni. Nie wyjaśniono im co wiąże się z przekazaniem na stowarzyszenie i na sołectwo. Potrzebna jest im rzetelna porada prawna.

Sprawozdanie ze swojej pracy złożyli również przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy.
Radna Elżbieta Laprus – Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych Porządku Publicznego poinformowała szczegółowo o pracy wymienionej komisji
W okresie międzysesyjnym odbyło się też wspólne posiedzenia Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa. Protokoły z posiedzeń komisji do wglądu.


Ad.7.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Tkaczenko odczytał protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w sprawie analizy spraw sądowych wytoczonych gminie i przez gminę w okresie bieżącej kadencji (w załączeniu).
Pani Wójt przedstawiła swoje stanowisko do protokołów Komisji Rewizyjnej przedstawionych na poprzedniej sesji (w załączeniu dwa stanowiska).
Protokół jak też wyjaśnienia Rada Gminy przyjęła przez aklamację.
Ad. 8.
Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2005 i absolutorium Wójtowi Gminy to kolejny punkt obrad.
Przewodniczący Rady przypomniał, iż wszyscy otrzymali komplet materiałów w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli realizacji budżetu gminy za rok 2005 oraz wniosek, który Komisja Rewizyjna skierowała na ręce Przewodniczącego Rady w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (w załączeniu).
Przewodniczący Rady poinformował, iż w/w wniosek przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W dniu 25 kwietnia 2006 roku otrzymaliśmy Uchwałę Nr II.0131-2-59/06 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białowieża wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2005r. (w załączeniu)
Pani Wójt szczegółowo omówiła realizację budżetu za rok 2005 ze uwzględnieniem pozyskanych dotacji jak też zadań gospodarczych realizowanych w 2005 roku.
Radny Włodzimierz Wołkowycki zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna miała bardzo mało czasu na przeprowadzenie kontroli. Dysponując większym czasem protokół byłby bardziej szczegółowy, zawierający wszystkie przedstawione przez Panią Wójt sprawy. Porusza te sprawę jako wskazówkę do pracy Komisji Rewizyjnej w przyszłości.
Innych uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady poinformował, iż uchwała w sprawie absolutorium podejmowana jest bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady. Następnie poddał pod głosowanie.

Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białowieża absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok?

Za przyjęciem – 10 radnych
przeciw – 0 radnych
wstrzymało się – 4 radnych

Uchwała Nr XXXII/161/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białowieża absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Wójt podziękowała wszystkim za udzielenie absolutorium.

Ad. 9.
Przedstawiony projekty uchwały był analizowany przez Komisje Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy. Komisja rekomenduje radzie przyjęcie zmian w statucie GOPS.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:

Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży?
Za przyjęciem – 14 radnych (jednogłośnie)

Uchwała Nr XXXII/162/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Ad. 10.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy rekomenduje radzie przyjęcie uchwały w sprawie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006-2010.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:
Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006-2010?
Za przyjęciem – 14 radnych (jednogłośnie)

Uchwała Nr XXXII/163/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006-2010 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nad projektem regulaminu dyskutowano na posiedzeniach Komisji. Wówczas to nanosił wszystkie uwagi. Jednak ze względu na kłopoty z komputerem nie zostały one zapisane. Dlatego też w projekcie mogą być nie ujęte wszystkie sprawy o których dyskutowaliśmy na posiedzeniach komisji.
Radny Włodzimierz Wołkowycki stwierdził, że w przedstawionym regulaminie nie ujęto szeregu spraw np. termin usunięcia awarii. Ponadto wiele spraw jest rozstrzygniętych na korzyść przedsiębiorstwa a nie naszych mieszkańców.
Radny Roman Szpakowicz wnioskuje o odłożenia podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do czasu usunięcia spornych zapisów.
Przewodniczący Rady powyższy wniosek poddał pod głosowanie.

Kto jest za odłożeniem podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do następnej sesji?

za wnioskiem – 12 radnych
przeciw – 0 radnych
wstrzymało się – 2 radnych.

Ad. 12.
Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białowieża. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy rekomenduje radzie przyjęcie w/w regulaminu.
Przewodniczący Rady zapytał jaka jest relacja między przygotowanym regulaminem a planem gospodarki odpadami. Czy nie należy dokonać zmian w PGO.
Pani Wójt wyjaśniła, że plan gospodarki odpadami będzie zmieniony po przyjęciu regulaminu. Do czasu chwalenia regulaminu nie możemy tego zrobić.
Radny Włodzimierz Wołkowycki stwierdził, że Pani Wójt nie ma racji. Zgodnie z ustawą to regulamin ma być zgodny z planem a nie odwrotnie. Regulamin przedstawiony przez Wójta dotyka wszystkich aspektów naszego życia. Jednak ustawa w tej sprawie będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2007 roku. Dlaczego więc mamy podejmować uchwałę w tej sprawie już teraz. Ponadto wiele spraw jest rozpisanych w sposób bardzo szczegółowy np. mycie samochodów. Brak natomiast egzekucji. Nie jest podane jak Wójt ma zamiar realizować uchwałę.
Pani Wójt wyjaśniła, że regulamin jest tak szczegółowy, ponieważ na posiedzeniach komisji radni wnosili o zamieszczenie szczegółowych zapisów.
Przewodniczący Rady wnioskuje o odłożenia podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białowieża.
W związku z brakiem innych uwag poddał pod głosowanie:


Kto jest za odłożeniem podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białowieża?

za wnioskiem – 14 radnych (jednogłośnie)


Ad. 13.
Zmiany w budżecie Gminy na rok 2006 omówiła Skarbnik Gminy.
Uwag nie wniesiono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006?

Za przyjęciem – 13 radnych (jednogłośnie)

W czasie głosowania na sali było obecnych 13 radnych.
Uchwała Nr XXXII/164/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 14.
Przygotowania do Nocy Kupały przedstawiła Pani Julita Tokajuk Dyrektor BOK. Poinformowała, że został złożony projekt do interesu w którym została ujęta impreza pod nazwą Noc Kupały. Musimy realizować cały projekt. Projekt składa się z czterech punktów. Odbyło się już pierwsze spotkanie z przedstawicielami z Białorusi. Przygotowujemy się do drugiego działania, które nosi roboczą nazwę Dni Białowieży. Odbędzie się to 26 maja br. Następnym działaniem będzie Noc Kupały. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z BTSK, służbami technicznymi (oświetlenie, scena itp.), służbami ochroniarskimi. Noc Kupały jak co roku odbywa się w pierwszą sobotę lipca. W tym roku wypada to 1 lipca


Ad. 15.
Odpowiedzi na zapytania.
Pani Wójt w sprawie kanalizacji poinformowała, że przetarg został ogłoszony. Otwarcie ofert nastąpi 4 maja 2006r. Na następnej sesji poinformuję, kto wygrał przetarg. Jest to ogłoszone w biuletynie informacji publicznej.
Kolejna sprawa dotyczy wniosku o umieszczenie w Głosie Białowieży informacji z pracy Rady Gminy. Wniosek został przyjęty.
Złamany daszek zostanie naprawiony w dniu jutrzejszym. Na sobotę mamy zorganizowany czyn przy dalszej rozbiórce szkoły.
Zarządcą drogi gdzie jest wywieszony baner jest gmina. Zostało podpisane porozumienie i wpływa opłata od 1m2 baneru do gminy.
Przekazanie Przekazanie drewna z rozbiórki spalonej szkoły. W przypadku jakiegoś mienia powinna wypowiedzieć się rada. Jednak to, co jest przekazywane jest właściwie śmieciem. W innym przypadku musielibyśmy zaangażować dodatkowe siły i transport na uporządkowywanie terenu.
Sprawa dróg na podzielonej wspólnocie gruntowej. Projekt dróg jest gotowy i został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego. W związku z tym, że decyzja dotycząca podziału wspólnoty gruntowej nie jest jeszcze prawomocna wniosek nasz został oddalony. Sprawy uzbrojenia w media na tym etapie nie są przewidywane. Nie jest to teren budowlany.
Sprawa szybszego decyzji o warunkach zabudowy przeciąga się we wszystkich gminach gdzie nie ma plany. Sprawy te się piętrzą jednak staramy sukcesywnie je załatwiać. Powinien to załatwiać urbanista. Pan Nieścieruk posiada właściwe uprawnienia.


Ad. 16.
W sprawach różnych Przewodniczący Rady przypomniał wszystkim o konieczności złożenia w terminie do dnia 30 kwietnia 2006 roku oświadczeń majątkowych.

Ad. 17.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji. W związku w wyczerpaniem porządku obrad o zamknął XXXII Sesję Rady Gminy Białowieża o godz. 1312 wypowiadając słowa „Zamykam XXXII Sesję Rady Gminy Białowieża”.
Przewodniczący Rady
Andrzej Antczak
Protokołowała
Irena Kozak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2008 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1053
31 lipca 2006 12:06 (Administrator) - Dodano załącznik
31 lipca 2006 12:04 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
10 lipca 2008 11:57 (Jerzy Karczewski) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany