Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Białowieża zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.bialowieza.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.: NEASYSTEM
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Jerzy Karczewski , adres e-mail: jkarczewski@ug.bialowieza.pl , telefon: 856812487.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urząd Gminy Narewka, adres poczty elektronicznej sekretariat@ug.bialowieza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 6812487. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Nazwa organu odwoławczego: Urząd Gminy Białowieża

Adres organu odwoławczego: ul. Sportowa 1 17-230 Białowieża

Adres e-mail organu odwoławczego: sekreteriat@ug.bialowieza.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 681 24 87

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Przed budynkiem Urzędu Gminy Białowieża wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki.

Dostosowanie korytarzy

Sekretariat Urzędu jest umiejscowiony na piętrze budynku. W budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Schody w budynku są oznaczone jaskrawą taśmą.

Dostosowanie wind

Budynek nie jest wyposażony w windę, dlatego też osoby na wózkach mają możliwość korzystania tylko z korytarza i pomieszczeń na parterze.

Dostępność pochylni

Do budynku Urzędu Gminy jest jedno wejście z tyłu budynku, przy którym znajduje się podjazd dla wózków.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem Urzędu Gminy Białowieża wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dodatkowe informacje

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym jkarczewski@ug.bialowieza.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 856812487. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 34
22 września 2020 08:27 (Jerzy Karczewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 08:06 (Jerzy Karczewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 08:02 (Jerzy Karczewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany