EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - JEDNO OKIENKO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Jedno okienko - informacja dla przedsiębiorców
Z dniem 31 marca 2009 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 r. Nr 18, poz. 97), które wprowadzają w życie zasadę „jednego okienka” w zakresie rejestracji działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z zasadą „jednego okienka” przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Wzór wniosku, w tym elektroniczny o wpis do ewidencji działalności gospodarczej określiła Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 24 marca 2009 r. (Dz. U. z 27 marca 2009 r., Nr 50, poz. 399). Wniosek należy wypełniać zgodnie z załączoną do niego instrukcją.

Wniosek ten jest jednocześnie:
• wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (urząd gminy),
• wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – urząd statystyczny),
• zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (urząd skarbowy),
• zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi równocześnie:
• wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
• wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
• wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
• zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Formularze i instrukcje do pobrania pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Miejsce złożenia dokumentów

Tryb składania wniosku

• osobiście lub przez pełnomocnika
jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika przedsiębiorcy, należy do niego dołączyć ważne pełnomocnictwo; dla osób zamieszkałych na terenie gminy Białowieża miejscem złożenia wniosku będzie, tak jak dotychczas:
Urząd Gminy Białowieża
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża
parter
KONTAKT e-mail: oswiata@ug.bialowieza.pl
tel. 85 681 24 87 w 29

• listem poleconym – w takim przypadku podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza,

• elektronicznie - za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Gminy Białowieża.

Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zostanie podpisany podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepis o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jeżeli wniosek nie został podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku lub wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał.

Opłaty

• WNIOSEK o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wniosek o zmianę wpisu są zwolnione z opłaty.
• Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii opłata wynosi 17 zł. Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2008 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 5232
02 maja 2018 11:59 (Andrzej Gierasimiuk) - Usunięcie załącznika.
02 maja 2018 11:59 (Andrzej Gierasimiuk) - Usunięcie załącznika.
02 maja 2018 11:59 (Andrzej Gierasimiuk) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany