Zagospodarowanie przestrzenne

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża

Białowieża, 28.06.2007r.


OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE*)
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Białowieża

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża w dniach od 17.07.2007r. do 20.08.2007r. w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża w godzinach od 900 do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.08.2007 r. w siedzibie BOK sala kinowa ,,ŻUBR” o godz. 1400.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Białowieża z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2007 r.
Wójt Gminy Białowieża

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2007 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2245
02 lipca 2007 13:57 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany