Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zwołania XIV Sesji Rady Gminy

p o s t a n a w i a m
1.  Zwołać XIV Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 11 czerwca 2012 r.
2.  Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 14:00.
3.  Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1 .
4.  Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XIII Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
9. Stan bezpieczeństwa publicznego w Gminie Białowieża. Zapoznanie się z informacją Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej.
10. Zapoznanie się z informacją realizacji projektu: ,,Montaż solarów”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białowieża absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2012 – 2036.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’.
18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Białowieża.
20. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białowieża.
21. Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białowieża w 2012 r.
22. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Wołkowycki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06-06-2012
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Wołkowycki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2012 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1325
06 czerwca 2012 09:54 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie0606.doc] do dokumentu.
06 czerwca 2012 09:53 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany