Aktualności - archiwum

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zwołania VII Sesji Rady Gminy


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania VII Sesji Rady Gminy Białowieża.

P O S T A N O W I E N I E
Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża
z dnia 25 maja 2007 roku
w sprawie zwołania VII Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327)
p o s t a n a w i a m

1. Zwołać VII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 4 czerwca 2007 r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 9.00.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje, zapytania, wnioski.
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu przygotowań związanych z Nocą Kupały.
6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej oraz przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Białowieża na lata 2007-2032.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białowieża.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.
11.Podjęcie uchwały intencyjne w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Białowieża na dofinansowanie w 2008 roku kosztów realizacji Projektu „Strategia Transportowa dla Puszczy Białowieskiej” realizowanego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG 3A/Tacis CBC 2004-2006.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Białowieża na lata 2007 – 2013.
14.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
15.Sprawy różne.
16.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gwaj

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1538
05 marca 2008 00:29 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany