Aktualności - archiwum

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy Białowieża.

P O S T A N O W I E N I E
Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża
z dnia 7 marca 2007 roku
w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441)

p o s t a n a w i a m

1. Zwołać IV Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 22 marca 2007r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 14.00.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje, zapytania, wnioski.
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej oraz przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
7.Opinia Przewodniczącego Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej na temat budżetu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Białowieża na 2007 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
14.Podjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika poświęconego Adamowi Loretowi.
15.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
16.Sprawy różne.
17.Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gwaj

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1454
05 marca 2008 00:29 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany