Aktualności - archiwum

Zwołanie VI Sesji Rady Gminy


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania VI Sesji Rady Gminy Białowieża.

P O S T A N O W I E N I E
Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie zwołania VI Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327)
p o s t a n a w i a m

1. Zwołać VI Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 14 maja 2007 r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje, zapytania, wnioski.
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu przygotowań związanych z Nocą Kupały.
6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej oraz przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Białowieża na dofinansowanie kosztów opracowania w 2008 r. dokumentacji technicznej przebudowy dróg powiatowych w ramach projektu „Zwiększenie dostępności obszarów transgranicznych poprzez przebudowę systemu komunikacyjnego Powiatu Hajnowskiego”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Białowieża na rok 2007.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża na I półrocze 2007 roku.
13.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
14.Sprawy różne.
15.Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gwaj

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1910
05 marca 2008 00:29 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany