Aktualności - archiwum

Postanowienie w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Białowieża


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 171, poz. 1441) podaję do publicznej wiadomości postanowienie w sprawie zwołania I Sesji Rady Gminy Białowieża kadencji 2006-2010.P O S T A N O W I E N I E Nr 50/06

Komisarza Wyborczego w Białymstoku
z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy w Białowieży

Na podstawie art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

p o s t a n a w i a m

1. Zwołać I Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 4 grudnia 2006r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 12.00.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wręczenie zaświadczeń przez Gminną Komisję Wyborczą w Białowieży.
3.Ślubowanie Radnych
4.Ustalenie porządku obrad.
5.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy
6.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
7.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
8.Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
9.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta
10.Wybór składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
11.Ustalenie składów osobowych komisji stałych Rady Gminy.
12.Ustalenie diet za prace w organach Rady Gminy.
13.Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.
14.Sprawy różne.
15.Zakończenie obrad.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1938
05 marca 2008 00:29 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany