Aktualności - archiwum

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 23 stycznia 2006 w sprawie zwołania XXX Sesji Rady GminyOBWIESZCZENIE

Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania XXIII Sesji Rady Gminy Białowieża.

P O S T A N O W I E N I E
Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża
z dnia 23 stycznia 2006 roku

w sprawie zwołania XXX Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 171, poz. 1441)

p o s t a n a w i a m

1. Zwołać XXX Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 31 stycznia 2006r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacja uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady oraz przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w związku z remontem Zespołu Szkół.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Stowarzyszenia Budy Puszczańskie nieruchomości położonej w Budach na świetlicę.
11. Informacja nt. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża, dyskusja nad wnioskami złożonymi w oparciu o Art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Antczak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 2291
12 marca 2008 20:50 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany