Gospodarka komunalna

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białowieża.

UCHWAŁA NR XXXIII/167/06
RADY GMINY W BIAŁOWIEŻA
z dnia 14 czerwca 2006r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białowieża

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białowieża, zwany dalej „Regulaminem", który określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. ustawa  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, póz. 747 ze zm./;
2. odbiorca usług, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zwane dalej „Przedsiębiorstwem”, właściciel, wodomierz główny, urządzenie pomiarowe  odbiorca usług, w rozumieniu art. 2 pkt. 3, 4, 15,17 i 19 ustawy;
3. umowa  umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;
4. wodomierz  przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody;
5. dodatkowy wodomierz  przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej;
6. okres rozliczeniowy  określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

ROZDZIAŁ I
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne:
1. dostarcza wodę i odbiera ścieki w sposób ciągły i niezawodny zapewniając należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, pod odpowiednim ciśnieniem, w ilości określonej w warunkach przyłączenia nieruchomości;
2. określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami;
3. zapewnia spełnienie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru;
4. dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy;
5. dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy.
§ 4. Przedsiębiorstwo ma prawo:
1. podejmować stosowne działania prawne, w tym odcinać dostawę wody i zamykać przyłącze kanalizacyjne w przypadku, gdy Odbiorca usług nie wykonuje należycie umowy, a w szczególności:
a) używa wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z zawartą umową,
b) pobiera wodę przed wodomierzem głównym,
c) wykorzystuje sieć wodociągową do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem (np. do uziemiania urządzeń elektrycznych),
d) podłącza do instalacji wodociągowej - bez zgody Przedsiębiorstwa - instalacje sąsiednich nieruchomości,
e) podłącza do instalacji zasilanej z sieci wodociągowej instalacje pobierające wodę z innych źródeł bez zgody Przedsiębiorcy i Inspekcji Sanitarnej,
f) łączy instalację wodociągową bezpośrednio ze zbiornikami lub innymi urządzeniami nie wchodzącymi w skład instalacji wodociągowej np. z kotłami parowymi i urządzeniami technologicznymi itp.,
g) nie wnosi opłat za świadczone usługi.,
2. dokonywać kontroli przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej;
3. wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy usług, w celu przeprowadzania kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych na sieci wewnętrznej, dokonywania odczytów wskazań, przeprowadzania badań, pomiarów, przeglądów i napraw urządzeń będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, którego pracownicy mogą wykonywać ww. czynności, na podstawie pisemnego upoważnienia, które okazują na żądanie Odbiorcy usług.
§ 5. Odbiorca usług korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający jego działalności a w szczególności:
1. wykorzystuje pobraną wodę oraz wprowadza ścieki w celach określonych w umowie i warunkach przyłączenia nieruchomości;
2. użytkuje wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
3. użytkuje wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
4. informuje Przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy;
5. zawiadamia Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb;
6. informuje Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości;
7. powiadamia Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;
8. może udostepniać Przedsiębiorstwu miejsce celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.
§ 6. Odbiorca usług ma prawo:
1. do dostawy wody w wystarczającej ilości, odpowiedniej jakości oraz właściwym ciśnieniu wg norm określonych w obowiązujących przepisach i zgodnie z zawartą umową;
2. zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonywania usług przez Przedsiębiorstwo oraz wysokości opłat naliczonych za dostawę wody;
3. żądać odszkodowania za szkody powstałe w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę powstałe z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorstwa.
§ 7. Odbiorca usług ma obowiązek:
1. wybudować przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz podłączyć budynek mieszkalny lub inny obiekt do sieci wodociągowej na podstawie projektu i na warunkach określonych przez Przedsiębiorstwo, przez dowolnego wykonawcę, posiadającego wymagane do tego uprawnienia, za wyjątkiem dokonania wcinki do czynnej sieci wodociągowej dokonywanej wyłącznie przez Przedsiębiorstwo;
2. wybudować studzienkę wodomierzową lub przeznaczyć odpowiednie pomieszczenie na zainstalowanie wodomierza głównego oraz utrzymywać to pomieszczenie w należytym stanie i czystości. Pomieszczenie lub studzienka wodomierzowa winny być zabezpieczone przed napływem wody opadowej i gruntowej, możliwością mechanicznego uszkodzenia wodomierza głównego, jego zamarznięciem lub kradzieżą;
3. zapewnić pracownikom Przedsiębiorstwa swobodny dostęp do wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, w celu:
a) dokonania odczytu,
b) kontroli jego funkcjonowania,
c) wykonania niezbędnych napraw lub wymiany,
4. na własny koszt konserwować i utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym, posiadaną instalację, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Chronić instalację wodociągową oraz studzienkę wraz z wodomierzem przed skutkami niskich temperatur;
5. zagospodarowywać teren nad przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu szybkie i bezkolizyjne usunięcie awarii na tym odcinku, wykluczające powstawanie nieuzasadnionych szkód gospodarczych;
6. uzgadniać z Przedsiębiorstwem wszelkie zamierzenia przebudowy lub rozbudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej jak również inne zamierzenia, w wyniku których może nastąpić zmiana ilości i przeznaczenia wody;
7. zabezpieczyć przed ingerencją osób nieuprawnionych miejsce, w którym zainstalowany jest wodomierz główny i urządzenia pomiarowe.
§ 8. 1. Odbiorcy usług zabrania się:
1. pobierania wody przed wodomierzem głównym i zmiany jego lokalizacji;
2. naruszania plomb na wodomierzu głównym oraz na zaworach przy wodomierzu;
3. czerpania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane z gaszeniem pożarów.
2. Odbiorcy usług zabrania się wprowadzania do sieci kanalizacyjnej:
1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości sieci kanalizacyjnej i przyłączy, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, plastików, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2. odpadów płynnych nie mieszających się z wodą a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, substancji smołowych i ich emulsji, mieszanin cementowych i tłuszczy;
3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu odpowiada temp. poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trój nitrotoluenu;
4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6. nie zdezynfekowanych ścieków z obiektów służby zdrowia, zakładów weterynaryjnych oraz placówek naukowych;
7. wód opadowych i drenażowych.

ROZDZIAŁ 2
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 9. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień Regulaminu.
§ 10. 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek Odbiorcy usług, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone niniejszym Regulaminem oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług a także po okazaniu tytułu prawnego do nieruchomości.
2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nie uregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
§ 11. 1. Umowa winna zawierać postanowienia wynikające z ustawy oraz z niniejszego Regulaminu.
2. W sytuacji nie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego umowa ogranicza odpowiedzialność i zakres świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo do ostatniego miejsca na sieci będącego w jego eksploatacji.
3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
§ 12. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, na warunkach określonych w ustawie.
2. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.
3. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane określić wymagania techniczne dla włączenia budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
§ 13. 1 Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony lub oznaczony.
2. Zmiana umowy następuje w formie aneksu do umowy, na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.
§ 14. 1. Strony ustalają w umowie sposób jej rozwiązania.
2. Oświadczenie woli w tym względzie winno być złożone pisemnie w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłane listem poleconym.
3. Odcięcie wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego przez Przedsiębiorstwo w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez Odbiorcę usług, o których mowa w § 4, pkt. l lit.a-f Regulaminu, powoduje wygaśnięcie umowy o świadczenie usług. Wznowienie usług wymaga zawarcia nowej umowy i poniesienia kosztów z czynnością tą związanych. W sytuacji natomiast gdy odcięcie wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego następuje z powodu nie wnoszenia opłat za świadczone usługi, spłata zadłużenia pozwoli na wznowienie usług bez konieczności zawierania nowych umów.
§ 15. Po rozwiązaniu umowy lub jej wygaśnięciu Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.
§ 16. 1. W przypadku odcięcia dostaw wody, niezależnie od przyczyn, Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.
2. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Przedsiębiorstwo zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Wójta Gminy oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.
§ 17. W związku z robotami inwestycyjnymi, budowlanymi dla usług w zakresie odprowadzania wód z wykopów i dostawy wody poprzez zamontowany stojak zawierane są umowy indywidualne.
§ 18. Jeżeli Odbiorca usług nie otrzyma faktury w okresie planowanych rozliczeń zgodnie z zawartą umową, powinien ten fakt zgłosić w Przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo odpowiada za skuteczne dostarczanie faktur w planowanych okresach rozliczeniowych zgodnie z zawartą umową.

ROZDZIAŁ 3
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH
§ 19. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone z odbiorcami usług zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz przepisach wykonawczych, z uwzględnieniem poniższych uregulowań.
§ 20. 1. Strony określają w umowie okres rozliczeniowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak również sposób uiszczania opłat.
2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje bez zbędnej zwłoki.
§ 21. 1. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez Przedsiębiorstwo po dokonaniu odczytów.
2. Odczyty wodomierzy głównych dokonywane będą zgodnie z umową w okresach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo wystawiać faktury zaliczkowe na podstawie dotychczasowego zużycia, które zostaną rozliczone w fakturze ostatecznej, po dokonaniu odczytu wskazań wodomierza głównego.
4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za wodę i ścieki w terminie określonym w umowie po otrzymaniu faktury za potwierdzeniem odbioru.

ROZDZIAŁ 4
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 22. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.
3. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza sporządzając protokół odbioru.
§ 23. 1.Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
1. oznaczenie wnioskodawcy;
2. określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości, odprowadzanych ścieków,
c) przeznaczenia wody,
3. informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:
a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali /mieszkalne, użytkowe/,
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
4. proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. l, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;
b) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. l, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 24. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Warunki przyłączenia są ważne pięć lat od dnia ich określenia.
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1. miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;
2. przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których jest zużywana woda i odprowadzane są ścieki;
3. miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
4. miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
5. jakości odprowadzanych ścieków,
6. termin ważności warunków przyłączenia.

ROZDZIAŁ 5
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
§ 25. Odbiorcy usług, w tym odbiorcy potencjalni, mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług:
1. w Urzędzie Gminy Białowieża, który udostępni, nieodpłatnie, do wglądu:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) niniejszy Regulamin,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2. w Przedsiębiorstwie, które udostępni do wglądu:
a) niniejszy Regulamin,
b) posiadane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
c) parametry techniczne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ 6
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 26. Przedsiębiorstwo może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody, w razie:
1. wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, przewody rozdzielcze) lub przyłącza kanalizacyjnego i sieci kanalizacyjnej uniemożliwiających dopływ wody;
2. braku wody w ujęciu;
3. potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;
4. konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych;
5. uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem;
6. przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
7. klęsk żywiołowych;
8. wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 4 pkt. l Regulaminu.
§ 27. 1. Przedsiębiorstwo udziela odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:
a) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno -remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę najpóźniej na 20 dni przed jej planowanym terminem. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody oraz poda przewidywany czas usuwania awarii.
4. W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody w ujęciu, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu Odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług.
5. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do usunięcia awarii w czasie do 6 godzin.

ROZDZIAŁ 7
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 28. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie Odbiorców usług informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:
1. niezwłocznie - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;
2. 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. l.
§ 29. 1. Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego, w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego nie dłużej niż 30 dni.

ROZDZIAŁ 8
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOWODZIOWE
§ 30. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 31. Przedsiębiorstwo zapewnia dostawy wody na cele przeciwpożarowe.
§ 32. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej.


ROZDZIAŁ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygnięcia podejmuje Wójt Gminy Białowieża
§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża
§ 35. Traci moc uchwała Nr V/35/03 Rady Gminy Białowieża z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białowieża
§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej AntczakZałączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2006 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2988
31 lipca 2006 14:59 (Administrator) - Dodano załącznik
31 lipca 2006 14:56 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany