Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Poprawiony raport o oddziaływaniu na środowisko

Białowieża, dnia 2 maja 2007 IP.7020/4/06 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Białowieża Zgodnie z art. 53 i art. 32 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 01.62.627 z późn. zm.), Wójt Gminy Białowieża informuje, że w dniu 2 maja 2007 przedłożony został poprawiony Raport...

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie siedliska rolniczego.

Białowieża, dnia 10 kwietnia 2007 IP. 7020/1/07 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Białowieża Zgodnie z art. 53 i art. 32 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 01.62.627 z późn. zm.) Wójt Gminy informuje, iż w trakcie prowadzonego w Urzędzie Gminy w Białowieży postępowania...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Białowieża

Białowieża, dnia 26 marca 2007 IP.7020/3/06 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Białowieża Zgodnie z art. 46a ust 5 i art. 32 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 01.62.627 z późn. zm.), Wójt Gminy Białowieża informuje, że w dniu 26 marca 2007 r. na wniosek Zakładu energetycznego...

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Białowieża, dnia 13 marca 2007 IP.7020/4/06 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Białowieża Zgodnie z art. 53 i art. 32 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 01.62.627 z późn. zm.), Wójt Gminy Białowieża informuje, że w dniu 13 marca 2007. na wniosek inwestora zastępczego:...

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty dla obsługi turystów.

Białowieża , dnia 20.10.2006 r. 6032-1/06 O G Ł O S Z E N I E W Ó J T G M I N Y B I A Ł O W I E Ż A na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.) i n f o r m u j ę że w trakcie prowadzonego w Urzędzie Gminy w Białowieży, postępowania administracyjnego...

Decyzja środowiskowa

Białowieża, dnia 25.09.2006 r. 6032-5/06 D E C Y Z J A Na podstawie art. 105 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) umarzam postępowanie administracyjne wszczęta na wniosek Wojewody Podlaskiego znak: RR.IX.MC.7221-16/06 z dnia 10 kwietnia 2006 r. ,...

Stawki opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczenia opłat

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczenia opłat (Dz. U. z dnia 25 marca 2003r.) Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.)zarządza...

Zatrzymaj banner przewijany