Aktualności - archiwum

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zwołania XI Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania XI Sesji Rady Gminy Białowieża.
P O S T A N O W I E N I E
Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża
z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie zwołania XI Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)

p o s t a n a w i a m

1. Zwołać XI Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 21 listopada 2007 r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej oraz Przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białowieża.
18. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze.
19. Powołanie Komisji ds. opracowania Strategii Rozwoju Turystyki w Gminie Białowieża.
20. Interpelacje, zapytania, wnioski.
21. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gwaj

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1971
05 marca 2008 00:29 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany