Aktualności - archiwum

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zwołania X Sesji Rady Gminy


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania X Sesji Rady Gminy Białowieża.
P O S T A N O W I E N I E
Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża
z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie zwołania X Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)

p o s t a n a w i a m

1. Zwołać X Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 30 października 2007 r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja o dokonaniu oceny oświadczeń majątkowych.
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej oraz przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej oraz informacja o dokonaniu oceny oświadczeń majątkowych.
6.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję na lata 2008-2011.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
13.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.
18.Interpelacje, zapytania, wnioski.
19.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
20.Sprawy różne.
21.Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gwaj

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1969
05 marca 2008 00:29 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany