Aktualności - archiwum

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie zwołania XXVII Sesji Rady GminyOBWIESZCZENIE

Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania XXIII Sesji Rady Gminy Białowieża.

P O S T A N O W I E N I E
Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża
z dnia 17 listopada 2005 roku

w sprawie zwołania XXVIII Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 171, poz. 1441)

p o s t a n a w i a m

1. Zwołać XXVIII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 29 listopada 2005r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 143o
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacja uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady oraz przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Funkcjonowanie rad sołeckich oraz realizacja postulatów zgłaszanych w czasie zebrań sołeckich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Białowieża.
10. Realizacja inwestycji gminnych i powiatowych na terenie gminy.
11. Podjęcie uchwały o utworzeniu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża.
14. Zmiany w budżecie gminy na rok 2005.
15. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2006.
16. Propozycje do planu pracy Rady Gminy na 2006 rok.
17. Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2006 rok.
18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Antczak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 2241
12 marca 2008 20:50 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany