Aktualności - archiwum

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża


Białowieża, 2005-12-09


Znak: IP. 7320 - 1/05
O B W I E S Z C Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża

Na podstawie art. 11 pkt 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6,
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Białowieża Uchwały Nr XXVIII/140/2005 z dnia 29 listopada 2005 r., w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża, obejmującej obszar w jej granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie, w sekretariacie Urzędu Gminy Białowieża,
17-230 Białowieża, ul. Sportowa nr 1, tel. (085) 6812487, w terminie do dnia
5 stycznia 2006 r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz położenie, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 2524
05 marca 2008 00:29 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany