Aktualności - archiwum

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 12 grudnia 2005r w sprawie zwołania XXIX Sesji Rady GminyOBWIESZCZENIE

Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania XXIII Sesji Rady Gminy Białowieża.

P O S T A N O W I E N I E
Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża
z dnia 12 grudnia 2005 roku

w sprawie zwołania XXIX Sesji Rady Gminy.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 171, poz. 1441)
p o s t a n a w i a m

1. Zwołać XXIX Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 29 grudnia 2005r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1300
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacja uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady oraz przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Zmiany w budżecie gminy na rok 2005.
9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2006.
10. Plan pracy Rady Gminy na rok 2006.
11. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2006.
12. Inwentaryzacja urbanistyczna gminy z diagnozą stanu istniejącego – część tekstowa i graficzna.
13. Uwarunkowania studium zagospodarowania przestrzennego gminy – część tekstowa i graficzna.
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Antczak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 2405
12 marca 2008 20:50 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany