Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zwołania XXI Sesji Rady Gminy.

Postanawiam
1. Zwołać XXI Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 29 marca 2013 r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XX Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2012 – 2036.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Białowieża Nr  /  z dnia …. 2013 r. w sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na terenach stanowiących własność Gminy Białowieża oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie na nich pojazdów samochodowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego 29/2 w osadzie Czerlonka w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej nr geod. 238/1 położonej w Podolanach Drugich 28, obręb Podolany w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białowieża w 2013 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2012 rok (BOK).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2012 rok (Gminna Biblioteka Publiczna).
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/165/10 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białowieża.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów pracujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białowieża.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białowieża.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.
22. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Wołkowycki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21-03-2013
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Wołkowycki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2013 15:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1341
21 marca 2013 15:37 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie210313.pdf] do dokumentu.
21 marca 2013 15:36 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany