Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zwołania XXIII Sesji Rady Gminy.

Postanawiam
1. Zwołać XXIII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 14 czerwca 2013 r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu  z XXI i XXII Sesji Rady Gminy Białowieża.
  4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
  5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej.
  7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
  8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
  9. Projekt ,,Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia.
  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/127/13 w sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych ma terenach stanowiących własność Gminy Białowieża oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie na nich pojazdów samochodowych.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w formie przetargu części działki oznaczonej nr geod.889/3 obręb Białowieża zabudowanej budynkiem wraz z terenem przyległym.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białowieża absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2012 – 2036.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
  20. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Białowieża.
  21. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
  22. Sprawy różne.
  23. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Włodzimierz Wołkowycki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10-06-2013
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Wołkowycki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2013 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Kamiński
Ilość wyświetleń: 1123
10 czerwca 2013 13:17 (Robert Kamiński) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu.
10 czerwca 2013 13:17 (Robert Kamiński) - Usunięcie załącznika [obwieszczenie.pdf] z dokumentu.
10 czerwca 2013 13:15 (Robert Kamiński) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany