Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zwołania VIII Sesji Rady Gminy

Postanawiam

1.  Zwołać VIII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 22 czerwca 2015 r.
2   Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3.  Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Estetyka miejsc publicznych na drogach powiatowych w Gminie Białowieża.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.
6. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego o pracy międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pracy międzysesyjnej oraz ustosunkowanie się do skargi Pana Mateusza Gutowskiego.
9. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji pracy międzysesyjnej.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białowieża za 2014 r.
11. Przyjęcie oceny zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Białowieża.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białowieża absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Białowieża.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Białowieża.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
17. Podjęcie stanowiska w sprawie dotychczasowej polityki rządu przy realizacji zadań drogowych na terenie województwa podlaskiego.
18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Zamojski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17-06-2015
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Zamojski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2015 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1453
17 czerwca 2015 15:31 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie170615.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2015 15:31 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany