Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się 16 lutego 2015 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Porządek posiedzenia: 1. Stan opieki zdrowotnej na terenie Gminy Białowieża. Propozycje zmian. 2. Zapoznanie z aktualną sytuacją w placówce oświatowo – wychowawczej. 3. Działalność GOPS - sytuacja rodzin pozostających w trudnych warunkach materialnych/ 4.Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia,...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 12 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy Białowieża. 2. Odbiór odpadów stałych i opłaty z tym związane. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Małgorzata Szpakowicz

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się 20 stycznia 2015 roku (wtorek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Porządek posiedzenia: 1. Plany finansowe oraz harmonogram imprez na 2015 rok w Białowieskim Ośrodku Kultury. 2. Działalność Biblioteki Gminnej im. I. Newerlego - projekt budżetu na 2015 r. - plan pracy na 2015 r. 3. Opiniowanie budżetu Gminy na 2015 r. w: - Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Brygadzie Gminnej 4....

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 19 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Opiniowanie budżetu Gminy na 2015 rok. 2. Opracowanie planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2015 r. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Małgorzata Szpakowicz

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Informacja o działalności Komisji w poprzedniej kadencji. 2. Informacja o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – informacja o wnioskach, które wpłynęły do Urzędu Gminy. 3. Plan pracy Komisji na...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 19 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Planowanie współpracy dotyczącej imprez kulturalnych na terenie Gminy Białowieża. 2. Działalność Białowieskiego Ośrodka Kultury, w tym: - realizacja budżetu za 2014 r., - plany finansowe na 2015 r., - harmonogram imprez na 2015 r. 3. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej im....

Zatrzymaj banner przewijany